Bolig- og bygningsavdelingen

Bolig- og bygningsavdelingen skal medvirke til å oppnå regjeringens mål om at alle skal kunne bo godt og trygt, og at det bygde miljø utformes ut fra hensynet til en bærekraftig utvikling.

Avdelingsfakta 

Stillingsramme   39 årsverk og 3 midlertidige
Ansatte   42 personer (inkludert ansatte med redusert stillingsprosent)
Driftsbudsjett 26,4 millioner kroner
Organisering/seksjon Byggkvalitet
Byggeprosess
Bolig
Økonomi og etatsstyring
Stab
Forvalter totalt * 21,8 milliarder kroner
Av dette forvalter departementet direkte 5,1 millione kroner
Lover og forskrifter   boligbyggelagsloven
borettslagsloven
eierseksjonsloven
husleieloven med forskrifter
lov om kommunal forkjøpsrett til boliger
husbankloven
plan- og bygningsloven, byggesaksdelen
saksbehandlingsforskriften
byggteknisk forskrift
lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker
oreigningslova

 *) Husbanken utlånsportefølje på 107,2 mrd. kr


Bolig- og bygningsavdelingen skal medvirke til å oppnå regjeringens mål om at alle skal kunne bo godt og trygt, og at det bygde miljø utformes ut fra hensynet til en bærekraftig utvikling.

Regjeringen ønsker å legge til rette for et velfungerende boligmarked. Det offentlige har et ansvar for at alle har tilgang til god informasjon om boligmarkedet, en balansert lovregulering og tilgang til boligfinansiering i hele landet.

Flest mulig av de som ønsker det skal kunne etablere seg i egen bolig. Boligsosialt arbeid, inkludert innsats for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, er høyt prioritert.

Regjeringen ønsker en helhetlig bygningspolitikk overfor bygge- og eiendomsnæringen, kommuner og husholdninger. Byggeprosessen skal være effektiv og brukervennlig og bidra til god kvalitet og få byggfeil. Bygninger med lav energibruk er et viktig bidrag til lavere klimautslipp. Bygde omgivelser bør planlegges og utformes universelt slik at alle så langt det er mulig kan bruke dem, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Regjeringen ønsker å bidra til attraktive steder med gode levekår gjennom stedsutvikling, områdeløft og god byggeskikk.

Avdelingen følger opp målene gjennom lov- og forskriftsarbeid, lovtolking og utforming av økonomiske virkemidler som lån, bostøtte, tilskudds- og støtteordninger, og gjennom kompetansebygging, rådgiving og informasjon.

Husbanken, Statens bygningstekniske etat og Husleietvistutvalget forvalter ordningene.