Kommunalavdelingen

Kommunalavdelingen skal medvirke til rammevilkår som legger til rette for lokalt selvstyre og en kommunesektor som på en god måte kan ta seg av de ulike rollene som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsforvalter.

Avdelingsfakta

Stillingsramme 52,5 årsverk
Ansatte 60 personer (inkludert ansatte med redusert stillingsprosent)
Driftsbudsjett  33,3 millioner kroner
Organisering/seksjon administrasjon og internasjonal kontakt
juridisk
kommuneøkonomi
samordning
valg og lokaldemokrati
Forvalter totalt 86 milliarder kroner
Av dette forvalter departementet direkte 151 millioner kroner
Lover  kommuneloven
valgloven
kommuneinndelingsloven
lov om forsøk i offentlig forvaltning
lov om interkommunale selskap

 
Kommunalavdelingen skal medvirke til rammevilkår som legger til rette for lokalt selvstyre og en kommunesektor som på en god måte kan ta seg av de ulike rollene som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsforvalter.

Avdelingen har ansvaret for inntektsfordelingen mellom kommuner og mellom fylkeskommuner, gjennom utvikling og drift av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg arbeider avdelingen med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren.

Avdelingen samordner statlige tiltak overfor kommunesektoren, forvalter kommuneloven og resten av det juridiske rammeverket. Avdelingen har ansvaret for kommune- og fylkesinndelingen, oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren og fornyingsarbeid rettet mot kommunesektoren.

Avdelingen har det nasjonale ansvaret for å forberede og gjennomføre valg. Avdelingen er ansvarlig for KOSTRA, et nasjonalt informasjonssystem knyttet til kommunal- og fylkeskommunal ressursbruk, og avdelingen forvalter staten sin eierandel i Kommunalbanken AS. Avdelingen forvalter direkte en bevilgning til kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, valgbevilgningen og deler av bevilgningen til skjønnstilskudd.