Regionalpolitisk avdeling

Avdelingen analyserer utviklingstrekk i samfunnet og følger opp politikkutvikling innenfor ulike sektorer som er viktige for utviklingen i distrikt og regioner.

Avdelingsfakta

Stillingsramme   40,5 årsverk
Ansatte     41 personer (inkludert ansatte med redusert stillingsprosent)
Driftsbudsjett 26,3 millioner kroner
Organisering/team analyse
bedrift
informasjon
internasjonalt arbeid
lokal utvikling
læring
næring
område
regional utvikling
sektor
stab
økonomi
Forvalter totalt   2,7 milliarder kroner
Av dette forvalter departementet direkte 440 millioner kroner


En aktiv og målrettet distrikts- og regionalpolitikk skal bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og velferd i hele landet. De viktigste strategiene avdelingen arbeider med er å skape attraktive arbeidsplasser, et godt tjeneste- og velferdstilbud, god infrastruktur og attraktive steder.

Avdelingen analyserer utviklingstrekk i samfunnet og følger opp politikkutvikling innenfor ulike sektorer som er viktige for utviklingen i distrikt og regioner.

En viktig oppgave er å samordne utformingen av politikk i ulike sektorer, slik at de utgjør en helhetlig og målrettet politikk for regional utvikling. Avdelingen utvikler og forvalter særskilte distrikts- og regionalpolitiske virkemidler rettet mot næringsliv, fylkeskommuner, kommuner og forskningsmiljø.

Den daglige forvaltningen av virkemidlene er i hovedsak delegert til fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Selskapet for industrivekst (SIVA) og Norges forskningsråd. Avdelingen har Distriktssenteret som en underliggende virksomhet.

Avdelingen følger den internasjonale utviklingen og er ansvarlig for Norges medvirkning i EUs program for det grenseregionale, transnasjonale og internasjonale samarbeidet innenfor regionalpolitikken, Interreg.