Driftsbudsjett og driftsregnskap for 2010

Bevilgning og forbruk på kap. 500, post 1 Driftsutgifter

Tabell 2: Disponibelt budsjett og reelt forbruk på kap. 500, post 1 (i 1 000 kr)

Bevilgning i h t  Saldert budsjett for 2010 
Overført fra 2009 
Endring i bevilgning jf. Prop. 125 S og Innst. S. nr. 350 (2009–2010) 
Endring i bevilgning jf. Prop. 29 S og Innst. S. nr. 29 (2010–2011) 
Lønnsregulering 

142 800 000
7 179 000
6 219 000
-1 444 000
3 002 000

Sum bevilgning 
Regnskap 2010

157 756 000
158 065 000

Merutgift 

-309 000

Fullmakter
kap.3500, post 16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 
kap.3500, post 18 Refusjon av sykepenger


2 111 000
1 719 000

Sum fullmakter 
Differanse hensyntatt fullmakt gitt i medhold av stortingsvedtak/administrative fullmakter

3 830 000
3 521 000


Det reelle mindreforbruket på 3,52 millioner kroner utgjør 2,2 prosent av bevilgningen.

Spesifisert regnskap for 2010

Tabell 3: Spesifisert regnskap 2010 (i 1 000 kr)

Regnskap 2010

Lønn og godtgjørelser 
Maskiner, inventar, utstyr
Forbruksmateriell 1)
Reiseutgifter m.m.
Kontortjenester m.m. 2)
Konsulenttjenester 
Vedlikehold og drift av maskiner m.m. 3)
Vedlikehold av bygg og anlegg
Drift av bygninger, lokalleie

113 326
2 068
1 500
9 256
5 067
1 850
4 636
682
18 705

Fullmakt til BE

975

Sum

158 065

Noter til regnskapet
1) inkluderer kostnader ved elektroniske tjenester som nettverk, fjernaksess og betalingsformidling m.m.
2) utgifter til trykking, kunngjøringer, abonnement, porto, telefon m.m.
3) service- og vedlikeholdsavtaler.
 
Fordeling av utgifter per avdeling/enhet
Figuren viser fordelingen av de regnskapsførte utgiftene per avdeling/enhet. Visse fellesutgifter som husleie, strøm, IKT og annet blir ikke fordelt på hver enkelt avdeling.

Figur 7: Regnskapsførte utgifter per avdeling/enhet


 

Bevilgning og forbruk på kap. 500, post 45 Større utstyrsinnkjøp og investeringer

Tabell 4: Disponibel bevilgning og reelt forbruk på kap. 500, post 45 (i 1 000 kr)

Bevilgning i.h.t.  saldert budsjett for 2010
Overført fra 2009

1 000 000
3 000 000

Sum bevilgning
Regnskap 2010

4 000 000
1 074 000

Mindreutgift 

2 926 000


Posten benyttes til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold i departementet, i hovedsak knyttet til investeringer i IKT-utstyr og -systemer.

Departementenes servicesenter (DSS) er tjenesteleverandør for IKT til departementet. Følgelig styres vurderingen av behovet og tidspunktet for gjennomføring av større investeringer av DSS.

Mindreforbruket skyldes at de meldte investeringsprosjektene for 2010 fra DSS ikke ble gjennomført eller kom til utbetaling i løpet av året. Dette gjelder DepSak II og andre mindre prosjekter.