Internasjonalt arbeid

Nordisk samarbeid - kommunalministermøte i Sverige
Det nordiske kommunalministermøtet fant sted i Stockholm 4.-6. august 2010. Hovedtemaet var fornying av kommunesektoren, blant annet konkurranseutsetting av tjenester.

EU/EØS
Departementet finansierer en stilling som ambassaderåd for kommunale og regionale saker i Brussel. I kontakten med råden har departementet særlig fulgt arbeidet med nye direktiv, Norges deltaking i det territorielle samarbeidet regelverket for offentlig støtte, Nordlig Dimensjon, EUs Østersjøstrategi m.v. EU-landene har begynt diskusjonene om regionalpolitikken for EU etter 2014, og Norge deltar i flere av prosessene.

Norge deltok på de uformelle regionalministermøtene i Spania våren 2010 og i Belgia høsten 2010. Møtet i Belgia tok særlig for seg den femte samhørighetsrapporten og EUs framtidige regionalpolitikk. Departementet har fulgt opp det territorielle samarbeidet Interreg ved å delta i ulike overvåkings- og styringskomiteer.

Norge deltok også på et uformelt boligministermøte i Spania i 2010. Kommunal- og regionaldepartementet er engasjert i arbeid med en rekke direktiver som legger rammer for bygningspolitikken. Sentralt står byggevareforordningen og bygningsendringsdirektivet. Departementet deltar i Spesialutvalget for handelsforenkling. Departementet har dessuten ansvar for oppfølging av flere ESA-saker på det bygningspolitiske området.

Europarådet
Departementet har deltatt aktivt i Styringskomiteen for lokalt og regionalt demokrati (CDLR). Komiteen har oppgaver på det kommunalpolitiske området i Europarådet. Viktige oppgaver i 2010 var oppfølging av Felles europeisk handlingsplan for godt styresett på lokalt og regionalt nivå. Prioriterte tema var informasjonsinnhenting om virkninger av finanskrisen for kommunene, demokratisk deltakelse lokalt, og finansieringssystem for lokalt og regionalt nivå.

I Norge har KS hatt hovedansvaret og samarbeidet med Kommunal- og regionaldepartementet om oppfølging av prosjektet "Europeisk strategi for godt styresett og innovasjon". Norge er et av flere pilotland som tester verktøy til bruk for kommuner.

OECD
I OECD deltar departementet i komiteen for regionalpolitikk og i programkomiteen for lokal økonomisk utvikling og sysselsetting.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(Foto: Kommunal- og regionaldepartementet)

FN/Habitat
Det femte World Urban Forum, WUF V, ble arrangert i Rio de Janeiro, Brasil 22.– 26.mars 2010. Forumet er UN Habitats globale fagkonferanse om bosetting og byutviklingsspørsmål. Hovedtema var ”Rett til byen - bygge bro over urbane forskjeller”. Det var over 13 000 deltakere på konferansen.

Kommunal- og regionaldepartementet hadde ansvaret for å koordinere den norske deltakelsen. Fra Norge deltok også representanter fra Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet og frivillige organisasjoner. Norge hadde en stor utstilling, som Husbanken hadde ansvar for.