Meldinger, proposisjoner og offentlige utredninger

Prop. 1 S (2010–2011) for budsjettåret 2011
I budsjettproposisjonen blir de økonomiske rammene for ansvarsområdet til Kommunal- og regionaldepartementet for 2011 lagt frem.

Budsjettforslaget fordeler utgifter på om lag 156,8 milliarder kroner på 15 budsjettkapittel. Det er gjort rede for budsjettdisponeringen i 2009 og 1. halvår 2010, og det er rapportert om måloppnåelsen på området.

Prop. 29 S (2010–2011) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet
Endringer gjelder det løpende budsjettåret og er i all hovedsak av teknisk karakter, justeringer ved renteendring eller lavere forbruk enn antatt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(Foto: Kommunal- og regionaldepartementet)

Prop. 115 L (2009–2010) Endringer i burettslagslova mv.
Kommunal- og regionaldepartementet la fram forslag om endringer i avhendingslova, burettslagslova, bustadoppføringslova, eiendomsmeglingsloven, finansieringsvirksomhetsloven, skatteloven og tomtefesteloven.

Hovedformålet med lovendringene var å hindre misbruk av borettslagsmodellen. Endringene vil gjøre det enda tryggere å kjøpe andel i borettslag.

Proposisjonen ble utarbeidet i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og politidepartementet. Departementene utarbeidet forslag til lovendringer innen sine ansvarsområder, mens Kommunal- og regionaldepartementet hadde ansvar for koordineringen.

Loven ble vedtatt 10. juni 2010 og trådte i kraft 1. januar 2011.

Innholdet i lovendringene som trådte i kraft i 2010 er omtalt under Prosjekt og større oppgaver.

Prop. 122 L (2009–2010) Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)
Lovforslaget gjaldt små justeringer og presiseringer til byggesaksdelen til plan- og bygningsloven.

Stortinget vedtok 8. mai 2009 ny byggesaksdel til plan- og bygningsloven, med ikrafttreden 1. juli 2010. Lovendringene i denne proposisjonen avklarte enkelte punkter som viste seg uklare i forbindelse med utarbeidelse av forskriftene til byggesaksdelen. Endringene presiserte dels forskriftshjemler og klargjorde enkelte begreper for å skape samsvar med intensjonene i ny lov.

Lovendringene som trådte i kraft i 2010 og tilhørende forskrifter er omtalt under Prosjekt og større oppgaver.

Prop. 124 S (2009–2010) Kommuneproposisjonen 2011
Hver vår legger regjeringen frem kommuneproposisjonen, hvor kommunesektoren blant annet får informasjon om de økonomiske rammene for kommende år.

I tillegg blir det gjort rede for eventuelle endringer i det økonomiske opplegget for resten av inneværende år.

Prop. 152 L (2009–2010) Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)
Kommunal- og regionaldepartementet fremmet forslag til nye regler om møteoffentlighet i kommuneloven. Reglene er sentrale for å sikre åpenhet i folkevalgte organ i kommunene og fylkeskommunene.

Formålet var blant annet å gjøre reglene mer presise, enklere å bruke og snevre inn adgangen til å lukke møter.