Personalområdet: Bemanningen i et mangfoldsperspektiv

Departementet har egne retningslinjer for rekruttering og skal praktisere positiv forskjellsbehandling for enkelte grupper (kjønn, etnisitet, redusert funksjonsevne) som er underrepresenterte.

Handlingsplaner på det personalpolitiske området har som mål å legge til rette for arbeidssøkere med redusert funksjonsevne, øke pensjonsalderen og øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. For eksempel oppfordrer stillingsannonsene personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne til å søke.

Kommunal- og regionaldepartementet skal delta med en person i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets nye traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne. Høsten 2010 arrangerte departementet et internt mangfoldsseminar for ledere og tillitsvalgte som deltar i rekrutteringsarbeidet.

Av de 201 tilsatte i departementet i 2010 utgjorde kvinner 57 prosent.

Lønns- og arbeidsforhold
Departementet har inkludert kjønnsperspektivet i styringsinformasjonen. Det er et overordnet mål for departementet å ha minst 40 prosent av hvert kjønn på alle stillingsnivåer.

Lønnspolitikken skal blant annet bidra til reell likestilling mellom kjønnene. I tillegg til god kjønnsbalanse innenfor stillingsgruppene, er departementet opptatt av lønnsforskjeller innenfor de enkelte stillingsgruppene.

Gjennomsnittslønn for alle tilsatte var i 2010 kroner 534 935. Gjennomsnittet for menn var kroner 564 237 og for kvinner kroner 512 761.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn kan i stor grad forklares med fordelingen på stillingsgrupper. I gruppene med lavest lønn (saksbehandlere) er 68 prosent kvinner og 32 prosent menn. Det er små forskjeller i gjennomsnittlig lønn mellom kvinner og menn innenfor de enkelte stillingskategoriene.

Gjennomsnittslønnen økte med 7,5 prosent fra 2009 til 2010. Kvinner hadde en økning på 6,9 prosent, mens menn hadde en økning på 7,5 prosent (se tabell 1)*. I forkant av de årlige lokale lønnsforhandlingene utarbeides det statistikker i samsvar med de sentrale føringene.

*) Fra 2008 til 2009 økte kvinners lønn med 3,8 prosent, mens menn hadde en økning på 2,3 prosent.

Tabell 1: Registreringsskjema for tilstandsrapportering (kjønn)

(Kommunal- og regionaldepartementet)


[1] Faglig karrierevei: prosjektleder, seniorrådgiver, spesialrådgiver og fagdirektør

[2] Saksbehandlere: sekretær, førstesekretær, seniorsekretær, konsulent, førstekonsulent, seniorkonsulent og rådgiver


Aldersfordeling

Den gjennomsnittlige ansatte er nå 44 år, opp fra 43,3 siste året. Gjennomsnittsalder for menn er 45,8, opp fra 44,8 i fjor, mens kvinner er i gjennomsnitt 42,6 år, som er 0,4 år mer enn for et år siden.Arbeidstidsordninger, omsorgspermisjoner med mer
Permisjonsregler og andre rettigheter som særlig benyttes av kvinner må ikke føre til utilsiktet forskjellsbehandling ved fordeling av arbeidsoppgaver, avansement og lønn. Slike rettigheter skal også gi menn mulighet til å delta i omsorgsarbeidet.

Fleksible arbeidstidsordninger og ulike ordninger for hjemmekontor tilrettelegges for ansatte av begge kjønn i ulike livsfaser. I 2010 tok menn ut 39 prosent av foreldrepermisjonen, en markant økning fra 2009 (27 prosent).

Kvinner utgjør 71 prosent av dem som har redusert arbeidstid i 2010 (mot 81 prosenti 2009).

Rekruttering, turnover og forfremmelse
Kommunal- og regionaldepartementet har en åpen rekrutterings- og avansementspolitikk preget av formell ryddighet, medvirkning fra de ansatte, likebehandling og felles utvelgelseskriterier.

I 2010 ble det tilsatt 19 nye medarbeidere i departementet. Av de 19 begynte ni nytilsatte i gruppen saksbehandlere, ni i gruppen faglig karrierevei og en i ledergruppa.
Departementet fikk i gjennomsnitt 29 søknader på kunngjorte stillinger. Det ble registrert en turnover på seks prosent i 2010 mot 12,3 prosent i 2009.

Ansiennitet
37 personer (18 prosent) har vært tilsatt i mindre enn to år. Det er 35 personer (17 prosent) som har vært tilsatt i mer enn 20 år.

Det er størst økning i antall tilsatte i gruppen med to til fem års ansiennitet, en gruppe som utgjør 28 prosent (57 personer).Kompetanseutvikling

Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for departementet og en forutsetning for å realisere de visjonene og målene departementet har. De ansatte får jevnlig tilbud om utviklingstiltak innenfor både fagkompetanse, arbeidsverktøy og kommunikasjons- og relasjonskompetanse.

Høsten 2010 ble departementets kompetansestrategi for 2008–2012 revidert. Det er utarbeidet en handlingsplan for prioriterte tiltak frem mot 2012.

I tillegg utarbeides det årlig en felles opplæringsplan. Avdelingene og kommunikasjonsenheten lager dessuten egne årlige opplæringsplaner.

I 2010 hadde departementet blant annet følgende kompetanseutviklingstiltak:

Arbeidsplassen som læringsarena
Daglig læring skjer på arbeidsplassen når en utfører arbeidsoppgaver, men også ved fordeling av kompetansegivende oppgaver, gjennom ulike organisasjons- og arbeidsformer, jobbrotasjon, fungeringer, deltakelse i faglige nettverk, tjenestereiser og mentorordninger.

Lederne spiller en viktig rolle ved å motivere og inspirere sine medarbeidere.

Videreutdanning og stipend
Departementet legger vekt på å ha gode ordninger for individuell videreutdanning. Det legges vekt på faglig tilknyting og eventuelle framtidige arbeidsområder i departementet.

Det ble blant annet gitt støtte til studier ved BI, HR Norge og SAMPLAN. Det er også mulig å hospitere i andre avdelinger, eksterne virksomheter og være med i internasjonale utvekslingsordninger.

Departementet har hatt én hospitant i Innovasjon Norge og én hospitant i EU-kommisjonen i 2010.

Kurs, seminar og temamøte
I 2010 har departementet arrangert en rekke tiltak rettet mot alle ansatte, blant annet allmøter om pensjonsreformen, ny plan- og bygningslov, bruk av sosiale medier, seminarer/kurs om EU og EØS-relaterte tema, forvaltningsloven/offentlighetsloven, mangfold, tilskuddsforvaltning, klart språk i departementet og utviklingen av den norske velferdsstaten.

De enkelte avdelingene har også gjennomført en rekke tiltak ut fra faglige behov.

Eksterne læringsarenaer og samarbeidspartnere
Ansatte har deltatt på ulike eksterne opplæringstilbud i regi av blant annet Partnerforum, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Senter for statlig økonomistyring (SSØ), Servicesenteret for departementene (DSS), HR Norge og Administrativt forskingsfond (AFF).

Introduksjonsprogram for nytilsatte
Nytilsatte deltok i et eget introduksjonsprogram som skal bidra til at de finner seg raskt til rette, både faglig og sosialt. Det ble gjennomført ett introduksjonsprogram over fire dager i 2010.

Utviklingsprogram for medarbeidere
Målet er at medarbeidere skal bli bedre til å samarbeide, kommunisere og få større bevissthet om egen rolle, egne preferanser og utviklingsmuligheter.

Det fjerde programmet i rekken ble avholdt våren 2010.

Lederskapsutvikling
Kommunal- og regionaldepartementet vektlegger å ta vare på og videreutvikle et høyt kompetansenivå hos lederne. Det blir årlig gjennomført lederskapsutviklingstiltak for at ledere skal videreutvikle bevisstheten om hva som er et godt lederskap i en lærende organisasjon.

I 2010 ble det gjennomført en lederevaluering av 27 ledere basert på ”Kjennetegn ved god ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet”.

 
Nytt opplegg for medarbeidersamtale
Et tiltak etter medarbeiderundersøkelsen høsten 2009 var å utvikle et nytt opplegg for medarbeidersamtale. Medarbeidersamtalen er en samtale mellom ansatt og leder som er planlagt, forberedt, regelmessig og forpliktende. Samtalen er en god anledning til gjensidig forventningsavklaring og dialog om blant annet oppgaver, samarbeid og trivsel. Det ble gjennomført avdelingsvis opplæring som la vekt på å bevisstgjøre både ledere og medarbeidere om at de har felles ansvar for prosessen. Det ble laget en mal for samtalen bestående av seks områder, i tillegg til en utviklingsplan. Det ble utarbeidet en veileder til medarbeider, en veileder til leder og en veileder til seniorsamtale.
 


Helse-, miljø og sikkerhet
Departementet har en lokal samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale).

Vi ønsker å være en arbeidsplass som har rom til alle som kan og vil arbeide. Det er helse- og resultatfremmende at medarbeidere og ledere trives.

I forbindelse med ny sentral avtale om inkluderende arbeidsliv har departement hatt en bred prosess med toppledelsen, avdelingene, verneombud, tillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget. De tre IA-handlingsplanene og departementets sykefraværsrutiner er blitt reviderte.

Departementets handlingsplan for reduksjon av sykefraværet har som mål å redusere sykefraværet fra 5,6 prosent (2. kvartal 2001) til 4,5 prosent. I forbindelse med dette har departementet også i 2010 arbeidet med ulike tiltak.

Sykefraværet gikk ned fra 6,7 prosent i 2006 til 5,9 prosent i 2007, videre ned til 5,4 prosent i 2008, 5,2 prosent i 2009 og til 4,5 prosent i 2010. Dette betyr at departementets måltall fra 2001 ble oppfylt i 2010.

Sykefraværet er betydelig høyere for kvinner enn for menn, 2,4 prosent mot 6,1 prosent. Sykemeldinger fra lege utgjorde 3,1 prosent, noe som svarer til 69 prosent av det totale sykefraværet.

Beskyttelse mot trakassering
Kommunal- og regionaldepartementet har nulltoleranse for mobbing og trakassering.

Departementet skal ha en kultur med åpenhet, dialog og bred medvirkning for å fremme helse, trivsel og yteevne. Det er utarbeidet egne retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing og trakassering.

Sosiale aktiviteter og velferdstiltak
Departementet legger stor vekt på tiltak som fremmer trivsel og tilhørighet mellom de ansatte. Av de mange tiltakene som ble gjennomført i 2010, kan vi nevne:

  • kulturlunsjer
  • bedriftsidrettslag som arrangerer ulike aktiviteter (bl.a. fotball, innebandy, skidag og stiller lag i Holmenkollstafetten)
  • fotogruppe som blant annet arrangerer kurs for fotointeresserte og går på utstillinger
  • julebord og sommerfest.
 
Den årlige velferdsturen gikk til Bygdøy med omvisning Oscarshall. Der fikk vi også lytte til Igor A. Rybaks nydelige fiolin.

Sommerfesten ble holdt i slutten av august på Ekebergrestauranten. Det faglige programmet hadde en IA-tilnærming. Professor Ingvard Wilhelmsen holdt et humørfylt foredrag om angst, virkelig og innbilt sykdom.