Forsøk med elektronisk stemmegivning

E-valg 2011-prosjektet skal gjennomføre et forsøk der velgerne i ti kommuner kan stemme via Internett.

E-valg 2011-prosjektet skal gjennomføre et forsøk der velgerne i ti kommuner kan stemme via Internett.

Internettstemmegivning kommer i tillegg til det vanlige, papirbaserte valget. Det betyr at velgerne i forsøkskommunene selv kan bestemme om de vil stemme elektronisk eller om de vil stemme med vanlig papirstemmeseddel. Det vil kun være mulig å stemme elektronisk ved forhåndsstemmegivningen.

E-valgløsningen er en del av et nytt valgadministrativt system som er under utvikling. Datasystemet skal bidra til å effektivisere valgarbeidet i kommunene og til bedre informasjon til velgerne. Systemet skal prøves ut i de samme ti kommunene som forsøk med internettstemmegivning.

I 2010 samarbeidet E-valg 2011-prosjektet med forsøkskommunene om å utvikle og teste det nye valgadministrative systemet. Samarbeidet med forsøkskommunene omfattet også arbeid med å utvikle gode rutiner for innføring i kommunene og opplæring av valgmedarbeidere.

Høsten 2010 ble det gjennomført testvalg i seks av forsøkskommunene. Det ble gjennomført valg til ungdomsråd og folkeavstemninger. Vinteren 2011 skal ytterligere fire kommuner ha folkeavstemninger ved hjelp av den nye løsningen. Møre og Romsdal fylkeskommune skal delta i test av systemet ved valget i 2011.

Nye universelt utformede stemmesedler skal utvikles som en del av arbeidet med det valgadministrative systemet. Hensikten er å skanne og telle stemmesedler. Alle forsøkskommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune skal prøve de nye stemmesedlene.

Departementet har utarbeidet en egen forskrift for forsøket. Forsøket skal evalueres.