Prosjekt og større oppgaver

Forsøk på valgområdet ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011

Ny investeringsstøtteordning for utkantbutikker
I 2010 ble det etablert en ny investeringsstøtteordning for utkantbutikker. Ordningen blir administrert av Mentor AS på vegne av departementet.

Det ble satt av 15 millioner kroner til ordningen i 2010. Det er stor interesse for støtteordningen. Det kom inn over 200 søknader og de første utbetalingene vil skje tidlig i 2011.

Bolyst
Departementet satte i 2010 i gang en satsing på bolyst. Hovedmålet er å legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Det ble brukt 31,7 millioner kroner til å støtte lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekt som skal fremme attraktive lokalsamfunn og som har overføringsverdi for andre som driver lokalt utviklingsarbeid. Satsingen skal formidle kunnskap pilotprosjekter om hva som påvirker valg av bosted.

Mål- og resultatstyring i fylkeskommuner
Departementet har fått kritikk fra Riksrevisjonen om manglende mål- og resultatstyring i fylkeskommunene og oppfølgningen av dette. Dette har vært et prioritert arbeid i 2010.

Kravene til rapportering om resultater og effekter av fylkeskommunenes bruk av midler innen distrikts- og regionalpolitikken har blitt vesentlig skjerpet. Departementet har avholdt kurs for fylkeskommunene om tilskuddsforvaltning og mål- og resultatstyring. Det er også utviklet tekniske løsninger for mål- og resultatstyring i tilknytning til rapporteringsverktøyet Rapp13.50. Løsningen kom i drift i løpet av sommeren.

Nytt inntektssystem for kommunene
Inntektssystemet fordeler de frie inntektene til kommunene og fylkeskommunene. Systemet skal utjevne de økonomiske forutsetningene, slik at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Utgiftsutjevningen i inntektssystemet kompenserer i prinsippet kommunene og fylkeskommunene for forskjeller i kostnadsforhold som de ikke selv kan påvirke. Utgiftsutjevningen blir regnet ut på grunnlag av kostnadsnøkler.

I kommuneproposisjonen 2011 ble det lagt fram nye kostnadsnøkler for kommunene, inkludert en kostnadsnøkkel for barnehager. De nye kostnadsnøklene fanger bedre opp kostnadene ved å tilby tjenester i kommunene i dag. I tillegg ble det lagt fram endringer i de regionalpolitiske tilskuddene og i skatteutjevningen.

Etikkarbeidet
Nettstedet www.etikkportalen.no ble lansert i 2010 med informasjon til nytte for etikkarbeidet i kommunesektoren. Målgruppen for Etikkportalen er folkevalgte og ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper.

Etikkportalen er et samarbeid mellom KS og Kommunal- og regionaldepartementet, men det redaksjonelle ansvaret ligger hos KS. Etikkportalen er en del av www.ks.no.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(Foto: Kommunal- og regionaldepartementet)

100 års markering: allmenn stemmerett for kvinner til kommunestyrevalg
Våren 1910 var det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett til kommunestyrevalg på lik linje med menn, og samtidig muligheten til å inneha kommunale verv, som folkevalgte representanter.

Kommunal- og regionaldepartementet markerte 100-års jubileet. Om lag 100 lokalpolitikere fra de 22 kommunene i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken deltok sammen med statsråd Liv Signe Navarsete og forskere fra inn- og utland.

Departementet fikk også skrevet et historisk essay til jubileet, ”Fra politiske rettigheter til politisk makt”. Forfatterne er Yngve Flo og Jacob Aars ved Uni Rokkansenteret i Bergen.

Samhandlingsreformen
Departementet har de siste to årene vært involvert i arbeidet med samhandlingsreformen. Regjeringens mål med reformen er å sikre bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kommunene skal få større ansvar for det samlede helsetilbudet.

Samhandlingsreformen skal tre i kraft 1. januar 2012.

Ny plan- og bygningslov med forskrifter: Byggesaksforskrift og Byggteknisk forskrift
Ny byggesaksdel av plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2010. Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt.

Byggteknisk forskrift setter krav til kvalitet i nybyggingsvirksomheten og ved hovedombygginger.

Det er utarbeidet veiledere  til begge forskriftene. Veilederne finnes hos Statens bygningstekniske etat. Disse forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis.

Endringer i borettslagsloven mv. – lavinnskuddsproblematikken
Lavinnskuddsboliger er en variant av borettslag som kjennetegnes ved at kjøper ikke trenger mye egenkapital for å finansiere kjøpet. Boligene er i det vesentlige finansiert gjennom felleslån som borettslaget har tatt opp.

Det har vært mye negativ omtale av boligtypen. I enkelte prosjekter har unge mennesker latt seg lokke til å kjøpe boliger til en tilsynelatende lav pris. Ansvaret for fellesgjelden har vært underkommunisert. Det har ført til at enkelte kjøpere har fått problemer med å betjene sine gjeldsforpliktelser. Regjeringen nedsatte i 2008 et statssekretærutvalg for å vurdere tiltak for å forebygge problemene.

Arbeidet med endringene i burettslagslova, fremlagt og vedtatt i 2010, følger opp dette. Prop. 115 L (2009–2010) Endringer i burettslagslova mv. er også omtalt i kapittelet Meldinger, proposisjoner og offentlige utredninger. Kort oppsummert er det vedtatt en maksimalgrense for andel fellesgjeld i borettslag. Når nye borettslag stiftes, skal fellesgjelden ikke utgjøre mer enn 75 prosent av kostnadsoverslaget i bygge- og finansieringsplanen. Maksimalgrensen er satt av hensyn til kjøper selv, men også av hensyn til de øvrige andelseierne i borettslaget. De blir lett skadelidende dersom kjøperen ikke klarer å betjene sine felleskostnader.

Utvidelsen av Husleietvistutvalget
Regjeringen etablerte Husleietvistutvalg i Bergen 1. juni 2010 og i Trondheim 1. oktober 2010. Utvidelsen av Husleietvistutvalget er en oppfølging av Soria Moria II om å etablere Husleietvistutvalg i flere byer.

Pengeverdiene i husleietvister kan være relativt små, men det kan likevel ha stor betydning for partene å få en rask avgjørelse. Saker om oppsigelse, heving, hvor utleier ikke får inn husleie månedlig eller hvor leietager ikke får tilbake depositum på flere måneder kan ha store konsekvenser for dem det gjelder.

Husleietvistutvalget innebærer små kostnader og gir mulighet for en rask håndtering av sakene. Tilbakemeldinger fra parter og advokater har vært at ordningen oppleves som god og effektiv.

Melding om bygningspolitikk
Arbeidet med stortingsmelding om bygningspolitikk ble startet høsten 2010. Meldingen skal legges frem høsten 2011. Arbeidet med meldingen i 2010 omfattet i hovedsak en innspillsfase.

Det ble arrangert to åpne møter (Drammen og Trondheim). Interesserte parter kunne der presentere synspunkt om bygningspolitikken. Kommunal- og regionaldepartementet oppfordret BAE-sektoren, interesseorganisasjoner og andre om å sende inn skriftlige innspill. Mer enn 50 eksterne innspill er mottatt. 

Gjennomførte evalueringer
I 2010 ble blant annet følgende evalueringer og utredninger gjennomført av departementet.

Programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk

 • Evaluering av SIVA*
 • Evaluering av Innovasjon Norge*

Tilskudd til fylkeskommunene til regional utvikling

Nasjonale tiltak for regional utvikling

 • Følgeevaluering handlingsplanen for kvinner
 • Evaluering av NyVekst*
 • Følgeevaluering av regjeringens småsamfunnssatsning
 • Følgeevaluering av storbyprosjektet
 • Evaluering av Husbankens stedsutviklingsprogrammet BLEST*.

Programkategori 13.70 Kommunalområdet

Inntektssystemet

 • Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008*
 • Barnehager i inntektssystemet i kommunene*
 • Lokale ruter i kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommuner*.

Valg og demokrati

Programkategori 13.80 Bolig- og bygningsområdet

Boligpolitikk

 • Utredning om desentraliserte mottak og bosetting
 • Evaluering av kommunale finansieringsbidrag etter nytt bostøtteregelverk
 • Brukerundersøkelse, saksbehandlere av bostøtte i kommunene
 • Evaluering av forsøket med startlån til depositum i Trondheim kommune
 • Analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder.

Byggningspolitikk

 • Byggkostnadsprogrammet: sluttevaluering*.

*) Se evalueringen på evalueringsportalen.no.