Råd og utvalg

Kompetansearbeidsplassutvalget
I januar 2010 ble det satt ned et offentlig utvalg, ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, som innen februar 2011 skulle foreslå tiltak til bedre spredning av kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser over hele landet.

Bakgrunnen er de store endringene i arbeidsmarkedet, blant annet sterk vekst i kunnskapsintensive næringer rundt Oslo og fallende sysselsettingen innen industri og primærnæringer utenfor byene.

Regjeringsutvalget for distrikts- og regionalpolitikk
Regjeringsutvalget for distrikts- og regionalpolitikk ledes av kommunal- og regionalministeren. Kommunal- og regionaldepartementet er sekretariat for utvalget.

I 2010 ble det gjennomført fire møter i utvalget. Forholdet mellom bred distrikts- og regionalpolitikk og mål i enkeltsektorer ble diskutert. Andre tema var lokalisering og organisering av statlige arbeidsplasser, tilgang på helsetjenester og kompetansearbeidsplasser i helsesektoren, landbrukspolitikk og grunnskolepolitikk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(Foto: Kommunal- og regionaldepartementet)

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)
Departementet er en del av sekretariatet for utvalget og har en koordinerende rolle ved utarbeidelse av rapporter og notater.

I 2010 utarbeidet utvalget to rapporter og tre notater til konsultasjonsmøtene mellom staten og kommunesektoren. I tillegg ble det arrangert et åpent fagseminar med velferd og effektivitet som tema.

TBU ble oppnevnt i 1979 og er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk tilrettelegging og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

Boligutvalget
Regjeringen satte i 2010 ned et offentlig utvalg som skal gi tilrådinger om hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal løses framover.

Utvalget ledes av ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer, og er satt sammen med representanter fra forskningsorganisasjoner, kommuner, universitet og boligorganisasjoner.

Utvalget skal levere sin innstilling i juni 2011.

Arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg
Arbeidsgruppe for energieffektvisering i bygg – satt ned i desember 2009 – overrakte rapport til kommunalministeren i august 2010.

Gruppen ble ledet av Eli Arnstad og besto av representanter fra byggenæring, miljøorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og offentlige etater.

Gruppen foreslo at det settes et mål om innsparing av 10 TWh i bygningsmassen innen 2020 og at energibruken fram mot 2040 bør kunne halveres sammenlignet med nåværende nivå. Dette foreslås oppnådd ved å sette krav i byggteknisk forskrift om passivhusnivå etter 2015. Deretter skal det arbeides for et mål om nullenergihus i 2020.

Gruppen foreslo også at det etableres tilskuddsordninger for energieffektivisering, spesielt rettet mot eksisterende bygningsmasse.

Arbeidsgruppen mente i tillegg at det er behov for en betydelig kompetanseheving i alle deler av byggenæringen.