Underliggende og tilknyttede virksomheter

Underliggende virksomheter

 

Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS er et statsaksjeselskap eid av staten ved KRD. Kommunalbanken skal gi lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og andre selskap som utfører kommunale oppgaver enten mot kommunal garanti, statlig garanti eller annen sikker garanti.

Husbanken
Husbanken legger til rette for at kommunene kan gjennomføre den lokale boligpolitikken. Husbanken gir startlån, boligtilskudd og bostøtte til vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken bistår kommunene gjennom blant annet veiledning, informasjon og kompetanseoppbyggende tiltak.

Husbanken skal også stimulere til bærekraftig kvalitet i boliger gjennom bruk av grunnlån, støtte til forprosjekter og kompetansebygging hos sentrale aktører. Miljø og energi, universell utforming, god byggeskikk og områdeutvikling er sentrale temaer. Videre gir Husbanken tilskudd til bygging av studentboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Husbanken gir også lån til barnehager og forvalter rentekompensasjonsordninger for skoler, svømmeanlegg og kirkebygg.

Statens bygningstekniske etat
Statens bygningstekniske etat er kompetansesenter for bygningssaker og utøvende faginstans på byggesaker og bygningsteknikk. Etaten bistår departementet på områdene bygningsteknikk, miljø, energi, universell utforming, helse, sikkerhet og byggeregler generelt. Etaten forvalter ordningen med sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett. Den skal utvikle og tilrettelegge elektronisk byggesaksbehandling. Etaten har tilsyn med byggevaremarkedet og produkter som skal benyttes i byggverk.

Husleietvistutvalget
Husleietvistutvalget er et tvisteløsningsorgan for alle typer tvister som hører inn under husleieloven. Utvalget kan megle og ta avgjørelser i sakene, og saker kan reises for husleietvistutvalget av både utleier og leietaker. Formålet med husleietvistutvalget er å sikre en rask, rimelig og kompetent behandling av tvistene. Husleietvistutvalget dekket som en prøveordning opprinnelig Oslo og Akershus. I 2010 ble Husleietvistutvalget utvidet til å omfatte Trondheim og Bergen, med nye kontorer etablert i disse to byene.

Kompetansesenteret for distriktsutvikling (Distriktssenteret)
Distriktssenteret er en kunnskapsorganisasjon for utviklingsarbeid i distriktene. Distriktssenteret skal bidra til å bygge opp kompetanse om distriktsutfordringer og utviklingsarbeid. Det har rollen som landsdekkende kompetanseorgan, rådgiver og bidragsyter for myndigheter og ildsjeler.

I 2010 ble nettstedet www.distriktssenteret.no fornyet og kunnskapsbasen åpnet som en integrert del av nettstedet. Distriktssenteret kartla ulike prosjekter og vurderte hvilke prosjekter som hadde lykkes. Mye av kartleggingen ble gjort tilgjengelige på nettstedet.

Tilknyttede virksomheter


Selskapet for industrivekst (SIVA) og Innovasjon Norge (IN)
SIVA og IN er begge sentrale aktører i distrikts- og regionalpolitikken. SIVA opererer på vegne av departementet i flere program for å styrke innovasjon og verdiskaping i distriktene. IN skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet. SIVA og IN ligger begge administrativt under Nærings- og handelsdepartementet. Eierinteressene i IN er delt mellom Nærings- og handelsdepartementet og fylkeskommunene.

Forskningsrådet
Kommunal- og regionaldepartementet arbeider sammen med Norges forskningsråd i ulike sammenhenger. Forskningsrådet gir departementet råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter forskningsmidler, skaper møteplasser og er nettverksbygger. Departementets langsiktige sektoransvar for FoU ivaretas for en stor del gjennom forskningsrådet. Flere forskningsprogrammer bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske beslutninger. DEMOSREG-programmet (Demokrati, styring og regionalitet) var prioritert fra departementets side i 2010.

Forskningsrådet forvalter dessuten midler fra KRD til tiltak for innovasjon og regional utvikling, spesielt gjennom Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)-programmet. Forskningsrådet har en avdeling for regional forskning og innovasjon som del av Divisjon for innovasjon.