9.1 Fylkesmannsinstruksen

Gitt ved kgl res 7.8.1981, endret ved kgl res 10.11.1988 og 6.7.1999:
 

A.  KONGENS OG REGJERINGENS REPRESENTANT

§ 1 Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at  Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp.

 Fylkesmannen skal med dette som utgangspunkt virke til gagn og beste for fylket og ta  de initiativ som finnes påkrevd.

 Fylkesmannen er administrativt underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet.   De enkelte departementer har direkte faglig instruksjonsmyndighet over fylkesmannen  innen vedkommende departements saksområde.

§ 2 Fylkesmannen skal utføre oppdrag og gi uttalelser og råd etter anmodning fra  Regjeringen og sentraladministrasjonen.  Fylkesmannen skal holde Regjeringen og  sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket og fremme forslag til  løsning av oppgaver i den utstrekning fylkesmannen finner det nødvendig eller  formålstjenlig.
 

B.  SAMORDNING

§ 3 Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige  virksomhet i fylket.  Fylkesmannen må derfor holde seg orientert om viktige saker  som kan ha betydning for dette arbeidet.

 Fylkesmannen har møte- og talerett i statlige styrer og råd på fylkesplanet.
 Når det finnes behov for det, holder fylkesmannen møter med statlige etater i fylket.

§ 4 Fylkesmannen skal arbeide for at det skjer et best mulig samarbeid mellom  kommunene, fylkeskommunen og den lokale statsforvaltning og skal i nødvendig  utstrekning bistå de statlige etater med behandling av spørsmål som tas opp med  kommunene eller fylkeskommunen.

§ 5 Oppstår det i forbindelse med samordningsspørsmål tvil om hvorledes de ulike  statsoppgaver bør utføres eller prioriteres, kan fylkesmannen forelegge saken for  vedkommende sentrale fagmyndigheter.

§ 6 Etter nærmere bestemmelse skal fylkesmannen administrere kontorfunksjoner,  servicefunksjoner og andre tiltak som bør løses felles for statsadministrasjonen i fylket  eller deler av den.

C.  VEILEDNING

§ 7 Fylkesmannen skal - etter oppdrag fra Regjeringen, sentraladministrasjonen eller etter  eget initiativ - gi veiledning til kommunene og fylkeskommunen.

 Fylkesmannen skal medvirke til at den øvrige statsforvaltning i fylket gir kommunene  og fylkeskommunen nødvendig veiledning og bistand med de samfunnsoppgaver de er  pålagt.

 Fylkesmannen skal formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige  organer om forhold som antas å berøre deres virksomhet.
 

D.  LOVBESTEMTE OPPGAVER

§ 8 Fylkesmannen behandler saker som ved lov eller på annen måte er lagt til  fylkesmannen.
 

E. ORGANISERING

§ 9 I samråd med berørte departementer fastsetter Arbeids- og  administrasjonsdepartementet rammene for organisering av fylkesmannsembetet.

§ 10 Fylkesmannen er den øverste leder og har det samlede faglige og administrative  ansvar for fylkesmannsembetet. Fylkesmannen utnevnes av Kongen i statsråd.

 Fylkesmannen har plikt til å bosette seg i fylket. Arbeids- og  administrasjonsdepartementet kan i særlige tilfeller dispensere fra boplikten.

 Assisterende fylkesmann er nestleder ved fylkesmannsembetet og fylkesmannens faste  stedfortreder.
 

F. IKRAFTTREDEN

§ 11 Denne instruks trer i kraft straks.

 "Instruction for Amtmænderne i Norge" av 7. februar 1685 oppheves.

 

 

Til toppen