Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forord

Forord

Dette rundskrivet tar sikte på å informere leier og utleier av bolig om den nye husleieloven og endringene som er gjort i husleiereguleringsloven. Det er også tatt med litt om leierens muligheter for å få bostøtte. Bakgrunnen for rundskrivet er at Stortinget den 26. mars 1999 vedtok en ny lov om husleieavtaler. Loven gjelder rettigheter og plikter i et husleieforhold - og trådte i kraft 1. januar 2000. Den erstatter husleieloven av 1939, selv om den gamle loven fremdeles vil gjelde for mange etablerte husleieforhold, og den opphever kapittel III i husleiereguleringsloven fra 1967. Det vil si at husleienemndenes regulering av leieprisen ved enkeltvedtak forsvinner. Den "strenge" reguleringen av leieprisen av førkrigsboliger etter husleiereguleringsloven kapittel II vil stå ved lag fram til 1. januar 2010. Kapittelet har bestemmelser som setter tak for leieprisen i førkrigsboliger i kommunene Trondheim og Oslo. I denne tiårsperioden vil husleien i slike boliger etter hvert nærme seg leien i uregulerte boliger. Det er Arbeids- og administrasjonsdepartementet som hvert år fastsetter hvor mange prosent dette taket eventuelt kan justeres.

I slutten av desember 1999 vedtok Stortinget et nytt kapittel i husleiereguleringsloven, som gir husleienemndene og takstnemndene anledning til å behandle tvister om leiefastsettelse/leienedsettelse, bl a i boliger som i en periode etter 1.1.2000 vil omfattes av husleieloven av 1939.

Under punkt 1 blir det gitt et kort sammendrag av de viktigste endringene som vil skje fra 1. januar 2000. Under samme punkt blir det kort informert om adgangen til å få bostøtte. Under punkt 2 har den nye husleieloven fått en fyldig presentasjon, og under punkt 3 blir reglene som skal regulere leieprisen i de regulerte boligene nærmere gjennomgått. Under punkt 4 blir bostøtteordningen nærmere presentert. Under punkt 5 er det tatt med lovteksten til husleieloven og husleiereguleringsloven. Dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon, er det under punkt 6 tatt med adresser og telefonnumre til instanser som kan svare på spørsmål eller ta imot brev.

Bolig- og bygningsavdelingen

Geir Barvik e.f.
avdelingsdirektør

Bjørn Johan Pedersen
underdirektør

Til toppen