Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

4 Informasjon om adgangen...

4 Informasjon om adgangen til å få bostøtte

Alle leiere av boliger som er underlagt husleiereguleringslovens kapittel II, har rett til bostøtte dersom de oppfyller forskriftens krav til husholdstype og inntektsnivå. Det stilles ikke krav til boligens størrelse, standard eller finansieringsmåte.

Dersom en husstand som leier i en bolig underlagt husleiereguleringsloven skal ha adgang til å få bostøtte, må husstanden være støtteberettiget. Deretter vil forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter avgjøre hvorvidt det blir innvilget bostøtte.

Husstanden er støtteberettiget når minst et eller flere av husstandens medlemmer er:

  1. barn under 18 år
  2. person over 65 år
  3. person med uførepensjon, grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven
  4. person som har attføringspenger, rehabiliteringspenger, etterlattepensjon eller overgangsstønad for etterlatte etter folketrygdloven
  5. person med uførepensjon etter yrkesskadetrygdloven
  6. person som mottar annen offentlig alders-/uføre-/eller etterlattepensjon
  7. person med krigspensjon
  8. person med pensjon fra annet EØS-land med samme formål som de nevnte norske pensjoner
  9. person med ytelser etter Lov om sosiale tjenester, når vedkommende etter kommunens skjønn må antas å ha behov for kontinuerlig stønad i minst et år, og dette er husstandens eneste ytelse til livsopphold.

Selve beregningen av bostøtten utgjør 70 % av forskjellen mellom det som godkjennes av boutgifter (godkjente boutgifter) fratrukket en egenandel (rimelig boutgift). Godkjente boutgifter kan være husleie, renter og avdrag på lån, driftsutgifter, kommunale avgifter, eiendomsskatt, festeavgift og utgifter til lys og varme. Det settes et øvre tak for hvor høye boutgifter som godkjennes. For en husstand med inntil 2 personer er øvre tak for boutgiftene for tiden på 50 000 kr pr år. Når det gjelder rimelig boutgift, beregnes denne med bakgrunn i husstandens inntekt og hvor mange personer den består av. Hovedregelen for beregningen av bostøtte bygger på opplysninger om inntekt fra siste tilgjengelige ligningsår.

Beregning av bostøtte foregår deretter etter følgende formel:

Som følge av grensene for hva som godkjennes av boutgifter og kravet om egenandel, vil ikke husstanden motta bostøtte hvis inntekten er høyere enn inntektsgrensen.

Søknad om bostøtte skal sendes inn på egen blankett som fås på bostøttekontoret eller sosialkontoret i kommunen. I Oslo har alle bydeler egne boligkontorer som behandler søknadene om bostøtte. I Trondheim er det et eget bostøttekontor som mottar søknaden. Søknadsblanketten med nødvendig dokumentasjon skal leveres innen søknadsfristen. Husbanken er klageinstans for vedtak om bostøtte. En eventuell klage må settes fram innen tre uker fra det tidspunktet søkeren fikk melding om avslaget. Det utbetales bostøtte 3 ganger i året.

Følgende frister gjelder for bostøtten:

Termin

Bostøtte for periode

Søknadsfrist

1

1. jan. - 30. april

10.februar

2

1. mai - 31. august

10. juni

3

1. sept.- 31. desember

10. oktober

Til toppen