Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Kommunal- og moderniseringsdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1).

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan som er både tilsyn og ombud i personvernsaker. Datatilsynet fører kontroll med personvernregelverket og skal medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Mer om Datatilsynet.

Departementets instruks (PDF)

2020:Tildelingsbrev(pdf) | tilleggsbrev(pdf)

 

2019: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport(pdf) | Revisjonsberetning(pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning(pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev mars (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf) 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene. I samarbeid med fylkesmennene utvikler og drifter vi også digitale tjenester til publikum. Mer om Fylkesmennenes fellesadministrasjon.

Departementets instruks (PDF)

2020: Tildelingsbrev (pdf), vedlegg 1(pdf), vedlegg 2(pdf), vedlegg 3 (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf), årsrapport(pdf), revisjonsberetning(pdf)

Kartverket skal levere landsdekkende geografisk informasjon og tjenester for private og offentlige brukere, være statens fagorgan innen kart og geodata og ivareta de forvaltningsoppgaver som følger med det. Les mer om Kartverket.

Departementets instruks (PDF)

2020:Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev mars(pdf),  tilleggsbrev nr2(pdf), tilleggsbrev nr 3 (pdf), tilleggsbrev nr 4 (pdf), tilleggsbrev nr 5 (pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev januar (pdf), tilleggsbrev mars (pdf), tilleggsbrev april (pdf), tilleggsbrev juni (pdf), tilleggsbrev august (pdf), tilleggsbrev oktober (pdf), tilleggsbrev nr 7(pdf), tilleggsbrev nr 8(pdf), Årsrapport(pdf), Revisjonsberetning(pdf)

2018: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev mars (pdf), tilleggsbrev april (pdf), tilleggsbrev juli (pdf), tilleggsbrev september (pdf), tilleggsbrev oktober (pdf), tilleggsbrev desember (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev  januar (pdf), tilleggsbrev mars (pdf), tilleggsbrev juni (pdf), tilleggsbrev august (pdf), tilleggsbrev november (pdf), tilleggsbrev desember (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev mars (pdf)supplerende brev april (pdf),  tilleggsbrev mai (pdf), tilleggsbrev oktober (pdf)tilleggsbrev oktober (pdf)tilleggsbrev desember (pdf)tilleggsbrev desember (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf), supplerende brev mars (pdf), tilleggsbrev juli (pdf), tilleggsbrev september (pdf), tilleggsbrev september (pdf), tilleggsbrev oktober (pdf), tilleggsbrev desember (pdf), tilleggsbrev desember, nysaldering (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)

Nkom er et forvaltningsorgan som har til oppgave å administrere det offentlige regelverket på post- og teleområdet og sørge for konkurranseregulering. Mer om Nkom.

Departementets instuks (PDF)

2020:Tildelingsbrev(pdf) 

2019: Tildelingsbrev(pdf)tilleggsbrev nr. 1 (pdf), tilleggsbrev nr. 2(pdf) Årsrapport(pdf), revisjonsberetning(pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf), supplerende tildelingsbrev (pdf)Årsrapport (pdf)
2016: Årsrapport (pdf)

 

Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter over 5 milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplasser der forskere, finansiører og brukerne av forskningen møtes. Les mer om Norges forskningsråd.

2020: Tildelingsbrev (pdf)

2019: Oppdragsbrev (pdf), retningslinjer for bruk av midlene (pdf)

2018: Oppdragsbrev (pdf), retningslinjer for bruk av midlene (pdf)

2017: Oppdragsbrev (pdf), retningslinjer for bruk av midlene (pdf)

Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for samene. Arbeidsområdet for Sametinget er alle saker som særlig angår den samiske folkegruppen. Sametinget er i kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i utforming av statens samepolitikk og et rådgivende organ i samepolitiske spørsmål. Mer om Sametinget.

2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdfSupplerende tildelingsbrev september.pdf Årsmelding.pdf  Revisjonsberetning.pdf
2018: Tildelingsbrev (pdf) Årsrapport.pdf  Revisjonsberetning.pdf
2017: Tildelingsbrev (pdf), supplerende brev februar (pdf), 
Supplerende brev juni (pdf), supplerende brev juli (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), supplerende brev desember (pdf) | Årsrapport (pdf)Revisjonsberetning (pdf) 
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)

Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner. Direktoratet ble offisielt etablert fra 1. januar 2016. Les mer om Valgdirektoratet.

Departementets instruks (PDF)

2020: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev nr. 1(pdf)

2019: Tildelingsbrev (pdf), tilleggsbrev nr. 1 (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf), Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)tildelingsbrevets vedlegg 3 | Årsrapport (pdf) | Revisjonsberetning (pdf)

 

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet sender departementet oppdragsbrev til enheter utenfor statsforvaltningen som forvalter statlige tilskuddsordninger. Slike enheter omfatter kommuner og fylkeskommuner, tilskuddsforvaltere eid av staten (statsaksjeselskap, statsforetak, særlovselskap og andre selvstendige rettssubjekter som staten eier fullt ut) og andre instanser som stiftelser, private og selvstendige rettssubjekter som staten eier delvis. Dette er enheter som ikke mottar tildelingsbrev fra departementet i tråd med kravene i Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4. Bruken av oppdragsbrev er omtalt i Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 6.2.2.2-6.2.2.4

 Nasjonale virkemiddelaktører: