Midler til fylkeskommunenes arbeid med regional utvikling i 2011

Størsteparten av midlene til distrikts- og regionalpolitikken blir forvaltet av fylkeskommunene. Fylkesvise pressemeldinger viser hvor mye hver enkelt fylkeskommune får i 2011.

 

Se også orienteringsbrevet og fylkesoversikten som ble sendt til fylkeskommunene i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Til toppen