Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg 3

Vedlegg 3

Ordliste/begreper

Regional planlegging

Med regional planlegging forstås planlegging for deler av landet over kommunegrensene. Begrepet omfatter interkommunal planlegging, planlegging på fylkesnivå og planlegging på tvers av fylkesgrenser.

Fylkeskommunens regionale utviklingsrolle innebærer systematisk og helhetlig arbeid for å stimulere den økonomiske-, sosiale-, kulturelle- og miljømessige utvikingen. Rollen omfatter bl.a. utvikling av nettverk, arenaer og prosesser for tillitsbygging, læring og kompetanseutvikling. Som leder av det regionale partnerskapet forventes det at fylkeskommunen er pådriver, initiativtaker og tilrettelegger. Fylkesplanleggingen er det viktigste redskapet for regional utvikling. Gjennom denne skal det utvikles felles visjoner, strategier og gjennomføres av relevante forbedringstiltak.

Regional kompetanse

Begrepet regional kompetanse brukes i denne sammenheng som en fellesbetegnelse for kunnskap om regionale forhold og ferdigheter i den regionale utviklingsrollen.

Regional kunnskap kan innebære innsikt i regionale forhold (stedlige muligheter, begrensninger og fortrinn), kulturforståelse m. m. Faktakunnskap beskrives gjerne som åpen regional kunnskap og finnes i offentlig statistikk. I utviklingssammenheng er det etter hvert stor oppmerksomhet rundt skjult kunnskap, erfaringer som innehas av aktørene selv på basis av erfaringer, forståelse av kulturen etc. Det betyr at skjult kunnskap må tas vare på i arbeidet, f.eks ved at bærere av skjult kunnskap sikres innflytelse i utviklingsprosessen.

Ferdigheter i den regionale utviklingsrollen kan innebære initiativtaking, entreprenørskap, det å gripe handlingsrommet, etablering av arenaer og politiske verksteder, ombudsmannrollen, konflikthåndtering m.m.

Regional merverdi er et av fundamentene i fylkeskommunens eksistens. Merverdien innebærer at:

  • nasjonal politikk omskapes til regional politikk ved at den tilpasses lokale og regionale forhold.
  • regional politikk skapes og utvikles ut fra lokale- og regionale utfordringer.

Effektiv planlegging og ressursutnyttelse innebærer at man når de ønskede resultater med minst mulig ressursinnsats. For å få til dette, er man avhengig av at det skapes:

  • gode prosesser
  • klare roller
  • god og forpliktende deltakelse
  • godt samarbeid
  • god framdrift i arbeidet
  • god kobling mellom ulike planer slik at dobbeltarbeid unngås

Det må settes opp klare resultatmål. Man må ha et bevisst forhold til ressursene som settes inn i arbeidet, og ressursinnsatsen må tilpasses den enkelte oppgave.

Virkninger og gjennomslagskraft lokalt, regionalt og sentralt

Fylkesplanleggingen skal være en arena for gjennomføring av tiltak på de tre forvaltningsnivåene, og for samordningen mellom sektorer. Fylkesplanleggingen må tas aktivt i bruk for å etablere faste samarbeidsstrukturer, der de ulike partene i partnerskapet stiller sine ressurser og virkemidler til rådighet. Det bør etableres gode koblinger mellom fylkesplanleggingen og de ulike økonomi- og virksomhetsplaner for å sikre gjennomføringen. Med virkninger/gjennomslagskraft menes det at fylkesplanens mål, strategier, retningslinjer m.m. blir implementert i kommunal planlegging, interkommunal planlegging, statsetaters- og fylkeskommunens virksomhetsplaner, samt at fylkesplanens forventninger ovenfor staten følges opp i sektorpolitikken og i tildelingsbrev til ytre statsetater.

Partnerskap

Partnerskapsbegrepet er på vei inn i gjennomføringen av politikk. På ulike politikkområder etableres det samarbeidsmønster mellom partnere som passer ut fra politikkområdets egenart og særlige utfordringer. Fylkeskommunens nye rolle er å utvikle og lede det regionale partnerskapet.

Begrepet partnerskap innebærer en gjensidig forpliktelse blant partnerne og bør ikke benyttes om alle mulige nettverk og samarbeidsrelasjoner. Partnerskap oppstår først når partene har forpliktet seg med hensyn til ressurser og ansvar for å gjøre en felles innsats.

I fylkesplanleggingen kan vi gjerne definere et stort partnerskap som handler om å identifisere regionale ufordringer og å peke ut innsatsområder, der de ulike aktørene forplikter seg med hensyn til ressursbruk, og til å ta et hovedansvar eller delavsvar for å jobbe med ett eller flere innsatsområder i fylkesplanen. Videre kan vi gjerne definere mindre partnerskap som den aktiviteten som foregår innenfor det enkelte innsatsområdet i fylkesplanleggingen. Disse partnerskapene skal gi innsatsområdene et innhold, herunder utvikle og gjennomføre tiltak i samsvar med føringene fra fylkesplanen. Slike mindre partnerskap bør ledes av den part som har makt og virkemidler på området.

Til toppen