Kapittel 12. Reguleringsplan

Bestemmelsene om reguleringsplan er fordelt på 15 paragrafer:

 • § 12-1 definerer reguleringsplan og fastlegger nå reguleringsplan skal utarbeides. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering
 • § 12–2 gjelder områderegulering og angir bruksområdet for denne planformen.
 • § 12-3 gjelder detaljregulering og angir bruksområdet for denne planformen.
 • § 12-4 inneholder bestemmelsene om rettsvirkningen av reguleringsplan.
 • § 12-5 fastlegger hvilke arealformål en reguleringsplan kan inneholde.
 • § 12-6 gjelder bruken av hensynssoner i en reguleringsplan.
 • § 12-7 angir hvilke bestemmelser som kan knyttes til en reguleringsplan.
 • § 12-8 gir regler om oppstart av arbeidet med en reguleringsplan.
 • § 12-9 gir spesielle regler for oppstart av arbeidet med reguleringsplaner som kan får vesentlig virkning for miljø og samfunn, herunder om planprogram.
 • § 12-10 inneholder reglene for behandling av reguleringsforslag.
 • § 12-11 har særlig regler for behandling av private reguleringsforslag (detaljregulering).
 • § 12-12 gjelder vedtak av reguleringsplan.
 • § 12-13 har regler for behandling av plan hvor det er fremmet innsigelse.
 • § 12-14 gjelder endring av opphevings av reguleringsplan.
 • § 12-15 gir regler for felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad.

Loven bygger på en forutsetning om at det før det kan gjennomføres bygge- eller anleggstiltak av noen betydning skal utarbeides en reguleringsplan.

Dette er kommet til uttrykk i § 12-1 tredje ledd hvor det fastlegges at det før gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn kreves reguleringsplan. Etter § 11-9 nr. 1 kan kommunen gi bestemmelser til kommuneplanens arealdel om krav om reguleringsplan for visse arealer og for visse tiltak, herunder at det skal foreligge områderegulering før detaljregulerings kan vedtas.

 

Til spørsmål og svar