§ 13-3. Fristforlengelse

§ 13–3 Fristforlengelse
Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge fristen. Vedtak må treffes innen fristens utløp.
Ved fristforlengelse kan kommunen eller departementet bestemme at berørte grunneiere, straks eller fra et bestemt tidspunkt, gis rett til å kreve innløsning som om eiendommen – eller den del av eiendommen som berøres av byggeforbudet – var blitt regulert til offentlig trafikkområde, friområde, fellesområde eller område angitt til omforming og fornyelse samt til statens, regionens og kommunens bygninger og grav- og urnelunder. Bestemmelsene i § 15-2 gis tilsvarende anvendelse.

Denne siden inneholder en tidligere utgave av lovkommentaren til plandelen av plan- og bygningsloven.

Til ny versjon av Lovkommentaren til plandelen (2020)

Fristforlengelse
Kommunen kan forlenge et midlertidig forbud mot tiltak. I PBL 85 var denne kompetansen lagt til departementet. Den overføres til kommunen av forenklingsgrunner. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til departementet. Departementet kan delegere denne myndigheten til fylkesmannen.

Ved fristforlengelse kan kommunen eller departementet bestemme at berørte grunneiere, straks eller fra et bestemt tidspunkt, gis rett til å kreve innløsning av eiendom.

Bestemmelsene i § 15-2 om grunneiers rett til å kreve innløsning ved reguleringsplen gis tilsvarende anvendelse jf. veiledingen om forståelsen av denne bestemmelsen nedenfor.