Vedlegg 1. ROS-analyse

Igjen er det utfordrende for en planlegger å sette riktig kvantifisering.

For å gi en visuell og kvantifiserbar fremstilling av en ROS-analyse bør det benyttes en risikomatrise. Her er vist et eksempel på en slik matrise.

Veileder: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - kartlegging av risiko og sårbarhet. (DSB) pdf

------

 • Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn
 • Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen
 • Grønt indikerer akseptabel risiko

   Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig/ en viss fare

3. Betydelig/ kritisk

4 Alvorlig/ farlig

5. Svært alvorlig/ katastrofalt

5. Svært sannsynlig /kontinuerlig

5

10

15

20

25

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig /flere enkelttilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller

2

4

6

8

10

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller

1

2

3

4

5

 

 • Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt
 • Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.
 • Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes
 • Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene

-----

Figur 3.3. Risikomatrise gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalyse.

 

Kommunene er ansvarlige for å fastsette hva som er akseptabel risiko og matrisen kan tilpasses til det. Under er vist et eksempel på definisjoner av verdiene i matrisen.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

 • Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området
 • Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder
 • Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet
 • Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode
 • Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:

6. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.

7. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.

8. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer.

9. Alvorlig/ farlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner

10. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskader.

Under vises et eksempel på en tabell der vurdering av fare i et konkret planarbeid er satt inn i en tabell. Det kan være naturlig å gjengi en slik tabell i både for nåsituasjonen (før reguleringen) og en tabell for ny situasjon etter utbygging i henhold til planen i planbeskrivelsen.

Eksempel på tabell for nåsituasjonen:

Hendelse/ situasjon

Aktuelt?

Sannsynlig

Konsekvens

Risiko

Kommentar/

Tiltak

 

 

 

 

 

 

Grunnforhold og risiko for ras

Nei

Lite sannsynlig/ ingen tilfeller

1

Ubetydelig

1

 

1

Planområdet har fjellgrunn med tynt løsmassedekke. Området er flatt og det er ikke rasfare i området.

Støy

Ja

Svært sannsynlig /kontinuerlig

5

Mindre alvorlig – en viss fare

2

10

Hovedkilden til støy i planområdet er støy fra vegtrafikk.

Beregninger for fremskrevet nåsituasjon viser at en del boliger i området nær planområdet ligger i gul støysone, og dermed vil være utsatt for støy over 55dB i 2015.

Figur 3.4. Risikomatrise for nåsituajonen.

Eksempel på tabell etter utbygging:

Hendelse/ situasjon

Endret på grunn av utbygging i plan-området?

Sannsynlig

Konsekvens

Risiko

Kommentar/

Tiltak

Grunnforhold og risiko for ras

Nei

Lite sannsynlig/ ingen tilfeller

1

Ubetydelig

1

 

1

Planområdet har fjellgrunn med tynt løsmassedekke. Området er flatt og det er ikke rasfare i området.

Risikoen endres ikke ved utbygging i tråd med reguleringsplanen.

Støy

Ja

Svært sannsynlig /kontinuerlig

5

Mindre alvorlig – en viss fare

2

10

Støyutredningen viser at utbygging i planområdet vil utvide området i rød og oransje støysone i forhold til dagens situasjon.

 

I forhold til fremskrevet nåsituasjon vil utbygging i henhold til reguleringsplanen føre til at antall boliger som er utsatt for støy over Lden55 øker fra 40 til 50 boliger.

Figur 3.5. Risikomatrise etter utbygging.