Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bibliotekarforbundet (BF)

24.04.2003 - Bibliotekarforbundet:

Høringsuttalelse til rapporten : Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde- og svaksynte i en digital verden av Jostein Helland Hauge

Bibliotekarforbundet (BF) har med interesse lest rapporten: ”Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde- og svaksynte i en digital verden”. Rapporten har til hensikt å utrede Norsk lyd og blindeskriftsbibliotek (NLB).

BF finner at rapporten er et viktig dokument i det videre arbeidet med utvikling og tilrettelegging av bibliotektjenester til blinde- og svaksynte, men mener at den inneholder mangler i forhold til å være grunnlagsdokument for så omfattende tiltak som de den foreslår.

De vesentligste mangler er:

Rapporten har et stort fokus på teknologi og på den teknologiske utviklingens muligheter, men sier svært lite om brukerne av tjenestene, og om deres reelle behov og faktiske preferanser.

Rapporten foreslår overføring av Norsk lyd og blindeskriftsbiblioteks oppgaver til ulike andre institusjoner uten å utrede hvilken kompetanse disse andre institusjonene innehar som er relevant for dette området, eller evt hvilken kompetanse disse ville måtte bygge opp.

Rapportens forhold til kompetanse på området synes å være sterkt knyttet opp mot kompetanse på teknologi, mens den ikke tar høyde for nødvendigheten av kompetanse i informasjons- og kulturformidling og kunnskap om brukergruppene

Rapporten foreslår lokalisering som løsning på de organisatoriske problemene i NLB, og unngår dermed å skissere tiltak som kan bidra til å løse konfliktene, ikke kun eksportere dem.

På bakgrunn av dette mener BF at rapporten danner et for mangelfullt grunnlag for å gjennomføre de vesentlige endringer i Norsk lyd og blindskriftsbiblioteks organisasjon som den foreslår.

Lokalisering

Et sentralt spørsmål for NLB er rapportens radikale forslag om å oppløse NLB som institusjon med overføring av oppgavene til andre institusjoner. Nasjonalbiblioteket i Rana (NBR) presenteres som alternativ uten at kapasitetog kompetanse som måtte eksistere i dette miljøet er drøftet. Nasjonalbiblioteket i Rana representerer utvilsomt et sterkt fagmiljø innen teknologisk innovasjon og arkivsystemer. Det er imidlertid ved NLB at spisskompetanse på formidling av bibliotektjenester til blinde og svaksynte finnes. Det er ikke belegg for å anta at denne spisskompetansen vil beholdes ved en flytting til Rana, gjennom at relevante fagpersoner flytter med. Det vil det ta lang tid å gjenoppbygge denne kompetansen etter en eventuell flytting. I mellomtiden venter brukerne. Et scenario som innebærer flytting til Rana før analoge formater er endelig avsluttet, vil for øvrig være kostnadskrevende og uhensiktsmessig.

Først peker rapporten på de enorme mulighetene for utvikling og forbedring av tjenestene som følge av den teknologiske utvikling, for dernest å foreslå en flytting av tjenestene med den sannsynlige konsekvens at NLBs spisskompetente fagmiljø pulveriseres. Dette mener BF er ulogisk og lite hensiktsmessig. Vi mener at en oppstykking av institusjonen og utflytting av oppgavene vil føre til en pulverisering av den faglige kompetansen. Det er nettopp denne faglige kompetansen som det er nødvendig å bevare og videreutvikle for å kunne virkeliggjøre de mulighetene den nye teknologien åpner for.

Bibliotekarforbundet understreker at det er nødvendig med et utstrakt samarbeid mellom NLB og NBR, og er kjent med at et slikt samarbeid allerede i dag eksisterer.

Organisasjonsmessige utfordringer

Rapporten beskriver arbeidet med organisasjonsutvikling i NLB grundig. Problemstillingene slik de beskrives i rapportens kapittel 10 er ikke ukjente for BF, og det er vår oppfatning at Helland Hauge beskriver problemkompleksene meget godt.

BF mener at en oppstykking og utflytting av tjenestene ikke nødvendigvis er hensiktsmessig som modell for å løse organisasjonens problemer, idet kostnadene forbundet med tapet av et samlet spisskompetent fagmiljø vil være altfor store. Norsk arbeidsliv har lang tradisjon for at et godt arbeidsmiljø og resultatoppnåelse er en oppgave for eierne, de ansatte og ledelsen. Slike utfordringer må løses og ikke eksporteres.

Folkebibliotekoppgavene

Nye distribusjonsformer endrer ikke premissene for NLBs rolle som folkebibliotek. NLBs brukere har fortsatt behov for de samme formidlingstjenestene som institusjonen i dag tilbyr. NLBs kunnskap om brukergruppene og deres behov for tilrettelagt litteratur må ivaretas. Å beherske eget skriftspråk er nødvendig for å gjøre bruk av ny teknologi og delta i samfunnet på lik linje med andre. Hensynet til blindeskriftlesere og barn og unge må veie tungt i den videre planleggingen av NLBs bibliotektjeneste. Det er ønskelig å utvikle et nærmere samarbeid med folkebibliotekene, men hvilke oppgaver de faktisk kan løse må utredes.

Studielitteraturen

Reformer i utdanning krever større fleksibilitet. Dette peker mot et større, integrert fagmiljø på tjenestesiden, der de ulike aktørene samarbeider. NLB, landets største produsent av tilrettelagt litteratur for blinde og svaksynte, kan bli en nasjonal koordinator av slike tjenester, gitt en langsiktig strategi- og kompetansehevingsplan.

Produksjon

Med den kommende felles produksjonsplattformen må man unngå å splitte opp tilrettelegging og produksjon, da disse blir enda mer avhengig av hverandre i framtiden. Innføringen av XML åpner for nye tilbud til brukerne. Det er viktig at man legger dette produksjonsmiljøet nært brukermiljøene og med god tilgang til fagmedarbeidere.

Produksjon av tilrettelagt litteratur bør samles i ett miljø, geografisk, teknisk og fagmessig. Det inkluderer lydbøker, både studielitteratur og folkebiblioteklitteratur, blindeskrift og elektroniske bøker. Det innebærer en faglig integrasjon, der studenttjeneste, bibliotektjeneste og frilansere har nær tilgang til hverandre.

Studielitteratur/folkebiblioteklitteratur

Ressursavsetningene til folkebiblioteklitteratur og studenttjeneste kan skilles, med den effekt at produksjon av folkebiblioteklitteratur kan planlegges i henhold til stabile rammer. Studielitteraturen bør finansieres med overslagsbevilgning.

Konklusjon

Dersom NLBs oppgaver skal overføres til andre instanser, må det grundigere vurdering av samlet kompetanse både i NLB og de eventuelle andre instansene til før dette kan gjennomføres. Primært bør NLB forbli en samlet institusjon som styrkes i den hensikt å kunne ivareta og videreutvikle sine viktige nasjonale bibliotekoppgaver.

De organisatoriske problemene i NLB kan ikke løses ved relokalisering. Arbeidet med å løse disse problemene må starte straks.

Til toppen