Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Studentenes Landsforbund (StL)


Vår ref:

Deres ref:

Dato: 26.05.03

Arkivref: G:\Område_5\550_Høringsuttalelser fra StL\b-030428 Organisering av litteraturproduksjon for blinde og svaksynte.doc

Høringsuttalelse til ”Om litteratur for blinde og svaksynte…”

Studentenes Landsforbund (StL) oversender med dette kommentarer til rapporten "Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde og svaksynte i en digital verden", av Jostein Hauge.

StL er ikke oppført som høringsinstans, noe vi finner det litt underlig. Vi regner imidlertid med at dette bare er en glipp, og sender derfor denne uttalelsen.

StL har vært i kontinuerlig kontakt med Synshemmede Akademikeres Forening om denne rapporten, og vil derfor ikke levere en lang uttalelse som går i detalj i innholdet. Vi ønsker imidlertid å kommentere helt overordnede spørsmål som er svært viktige for oss.

Med vennlig hilsen
Studentenes Landsforbund

Anne Marte Klubbenes /s/
Nestleder

Høringsuttalelse på "Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde og svaksynte i en digital verden", Jostein Hauge.

Generelt

Studentenes Landsforbund (StL) ser svært positivt på at departementet tar tilrettelegging for funksjonshemmede i høgere utdanning på alvor. StL mener at dette er et viktig skritt i riktig retning. For å ivareta prinsippet om lik rett til utdanning må produksjonen av tilrettelagt pensum økes betraktelig, og settes i et system som sikrer stabilitet.

StL er av den oppfatning at det er utdanningsmiljøene på institusjonene og den manglende tilretteleggingen som fremstår som funksjonshemmede, i og med at det i Norge er en forståelse av at alle skal ha like muligheter til å gå inn i et utdanningsløp. For at alle skal ha lik mulighet til å gjennomføre et utdanningsløp, må pensumlitteratur være tilgjengelig, også på lyd- og blindeskrift.

Spesielt positivt er det at det nå kan synes som at de problemene Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) blir tatt på alvor. Det dreier seg både om de finansielle problemene, og de rent organisatoriske.

I lys av implementeringen av Kvalitetsreformen er det viktig å etablere solide ordninger for funksjonshemmede i akademia så snart som mulig. På den måten kan de universelle ordningene for funksjonshemmede forbedres i tråd med sektorens utvikling.

Sektorprinsippet

StL mener oppfølging av sektorprinsippet er en forutsetning for at norsk høgere utdanning skal kunne tilnærme seg universelle løsninger for alle studenter. Sektorprinsippet er ikke bare viktig for å sikre alle like muligheter til å ta utdanning, men også for at funksjonshemmede ikke skal føle seg som en homogen gruppe utenfor selve utdanningssystemet.

Litteraturproduksjonen

StL er svært positive til at rapporten foreslår å flytte litteraturproduksjonen fra kulturdepartementet til Utdannings- og forskningsdepartementet, men synes det er synd at rapporten ikke tar steget helt ut. Det foreslås at produksjonen av litteratur legges til Huseby Kompetansenter, et senter som ikke ligger under Opplæringsavdelingen. På denne måten svekkes sektorprinsippet. Huseby kompetansesenter er en spesialpedagogisk institusjon, og det er ikke naturlig å legge produksjon av litteratur til denne institusjonen. StL mener derfor rapportens konklusjon på dette området er en feilvurdering. StL mener derfor at NLB bør ligger under UH-avdelingen i UFD.

StL vil påpeke at ivaretakelse av sektorprinsippet vil være å legge pensumproduksjon til UFD, og holde produksjon av skjønnlitteratur til KKD. På denne måten vil man forhindre problemer som man ser i dag, hvor man må prioritere hvilke behov som skal dekkes først. StL forventer at endringer på dette området vil medføre også økte bevilgninger, slik at penger til produksjon av tilrettelagt pensum ikke går på bekostning av annen produksjon.

StL ser frem til resultater av dette arbeidet, da dette er et område som sårt trenger satsning.

Til toppen