Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

Høringsuttalelse til rapporten "om litteratur-, og informasjonstjenester til blinde og svaksynte i en digital verden" skrevet av Jostein H. Hauge

1. Innledning

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) ønsker med dette å presentere våre kommentarer og meninger, i forbindelse med rapporten "om litteratur-, og informasjonstjenester til blinde og svaksynte i en digital verden".

Produksjon av studie- og faglitteratur til studenter ved høgskoler og universiteter har lenge vært et nedprioritert felt, og det har vært et skrikende behov for endringer. NBfU ser derfor positivt på initiativet til endring av den nåværende form og struktur for produksjon av litteratur til lesehemmede.

NBfUs strategiplan sier følgende om utdanning:

NBfUs mål er at synshemmet ungdom skal ha samme muligheter til valg av utdanning som andre ungdommer.

NBfU vil arbeide for at all undervisning skal tilrettelegges på en slik måte at det er mulig for synshemmede studenter å følge undervisningen på lik linje med andre studenter. Det er i tillegg viktig at den nødvendige studielitteratur er tilgjengelig for studenten i god tid før skolestart/semesterstart. Med dette menes at litteraturen er i det medium og den utgaven studenten ønsker. Dette gjelder ikke bare obligatorisk litteratur, men også støttelitteratur.

Eksamener skal tilrettelegges etter studentens behov.

I lys av disse målene ønsker vi å presentere vårt syn på organiseringen av studie- og faglitteraturproduksjon, med bakgrunn i rapporten utarbeidet av Jostein H. Hauge.

2. Generelt om rapporten

NBfU mener rapporten fokuserer mye på produksjon og distribusjon av skjønnlitteratur. Løsningene som er valgt i forbindelse med produksjon av studie- og faglitteratur virker lite gjennomtenkte. NBfU mener rapporten bærer preg av å være en nødløsning utviklet for å kunne settes i gang som et strakstiltak. Dersom produksjonen av studie – og faglitteratur skal endres, bør det brukes mer tid og ressurser på å finne varige løsninger som tilfredsstiller brukerne av tilbudet. Studenter i høyere utdanning har lidd lenge nok under minimale budsjetter og midlertidige og uforutsigbare løsninger. NBfU ser positivt på at det er vilje for å løse de nåværende problemene med produksjon av denne typen litteratur.

3. Produksjon av bøker i digitalt format

NBfU ønsker å understreke at produksjon av bøker i digitalt format ikke nødvendigvis innebærer bruk av DAISY formatet. Riktignok er DAISY et mye brukt format for produksjon av digitale lydbøker, men det finnes også andre alternativer som også bør vurderes. Bøker for lesehemmede kan også produseres i andre tekstbaserte formater hvor det blir brukt leselist eller syntetisk tale. Produksjon av studielitteratur har ofte korte tidsfrister og det er ofte for tidkrevende å produsere bøkene på lyd.

4. Flytting av produksjon av studie- og faglitteratur

NBfU støtter helhjertet forslaget om å flytte produksjonen fra Norsk Lyd – Blindeskrifts­bibliotek til Utdannings- og forskningsdepartementet. Det er der produksjonen naturlig hører hjemme. Det er også viktig at man legger produksjonen til den rette avdeling innenfor departementet. Etter NBfUs mening innebærer dette at ansvaret for studie- og faglitteratur bør legges til universitets- og høgskoleavdelingen.

5. Valg av produksjonsmiljø

NBfU er uenig i forslaget om samlokalisering av produksjon av litteratur for studenter i høyere utdanning med Huseby Kompetansesenter. Rapportens viktigste argument for denne samlokaliseringen er dagens fagmiljø ved Huseby Kompetansesenter. NBfU anser det som mer nærliggende å utnytte de ressurser som finnes innen fagbiblioteksystemet. Etter vår mening er det også naturlig at produksjon av litteratur for lesehemmede i det yrkesaktive livet lages ved samme enhet som studielitteraturen.

6. Produksjonsrett og distribusjon

NBfU krever at alle studenter og yrkesaktive med lesehemminger får tilgang til den faglitteratur de har behov for. Ny litteratur skal primært foreligge i tilgjengelig format fra utgiver. Dette gjelder såvel forlag som utdanningsinstitusjoner. Litteratur som allerede finnes må uten videre kunne produseres i et tilgjengelig format og på det språk, og i den målform, den lesehemmede ønsker. Utlån av litteraturen bør skje gjennom fag­bibliotekene eller direkte fra en sentral faglitteraturenhet. Hvorvidt denne sentrale faglitteraturenheten produserer litteraturen i tilgjengelig form selv, eller kjøper tjenester av andre produksjonsenheter, er lite relevant så lenge produksjonen skjer raskt og resultatet er tilfredsstillende.

7. Konklusjon

Kort oppsummert mener NBfU at ansvaret for produksjon av studie- og faglitteratur til lesehemmede studenter og yrkesaktive bør flyttes ut av NLB og inn under Utdannings- og forskningsdepartementet - hvor det naturlig hører hjemme. NBfU er uenig i at produksjonen bør samlokaliseres med Huseby Kompetansesenter. Vi mener at alle lesehemmede studenter og yrkesaktive må få tilgang til den faglitteratur de måtte ha behov for.

NBfU håper med dette at våre betraktninger vil bli tatt med i vurderingen når denne viktige saken skal behandles.

Per Ivar Norum (Leder, NBfU)

 

Stein Erik Skotkjerra

Til toppen