Høringsinstanser

Kirkerådet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Utdannings- og forskningsdepartementet