Høringsinstanser

Bispemøtet

Fagforbundet - Teologene

Human-Etisk forbund

KA

Kirkerådet

Presteforeningen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn