Høringsinstanser

Departementa

Språkrådet

Bokmålsforbundet

Ivar Aasen-sambandet

Landslaget for språklig samling

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Noregs Mållag

Riksmålsforbundet

ABM-utvikling

Arbeidsdirektoratet

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Arkeologisk museum i Stavanger

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombodet

Bergvesenet

Bioforsk

Bioteknologinemnda

Brønnøysundregistra

Bunad- og folkedraktrådet

Datatilsynet

Det norske meteorologiske institutt

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

Fiskeridirektoratet

Forbrukarombodet

Forbrukarrådet

Forbrukartvistutvalet

Foreldreutvalet for grunnskolen

Forsvarets forskingsinstitutt

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

Forsvarets mediesenter (FMS)

Forsvarets skolesenter (FSS)

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Generaladvokaten

Havforskingsinstituttet

Helsetilsynet

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Akershus

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Tromsø

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Volda

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgsterett

Husbanken

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Jernbaneverket

Justervesenet

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Kripos

Kunsthøgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Oslo

Kyrkjerådet

Kystverket

Likestillings- og diskrimineringsombodet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Medietilsynet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt tryggingsorgan

NOKUT

NORAD

Noregs forskingsråd

Noregs geologiske undersøking

Noregs handelshøgskole

Noregs idrettshøgskole

Noregs musikkhøgskole

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs veterinærhøgskole

Norsk filmfond

Norsk filminstitutt

Norsk filmutvikling

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking

Norsk institutt for skogforsking

Norsk kulturråd

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk polarinstitutt

Norsk utanrikspolitisk institutt

NOVA

NTNU, Informasjonsavdelingen

Økokrim

Oljedirektoratet

Patentstyret

Pensjonstrygda for sjømenn

Politidirektoratet

Politiets data- og materiellteneste

Politiets tryggingsteneste

Politihøgskolen

Post- og teletilsynet

Produktregisteret

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksarkivet

Rikskonsertane

Riksteatret

Rikstrygdeverket

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Sentralskattekontoret for utanlandssaker

Servicesenteret for departementa (tidl. Statens forvaltningsteneste)

Siviltenesta i Noreg

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Skipsregistra

Sosial- og helsedirektoratet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens bygningstekniske etat

Statens forureiningstilsyn

Statens innkrevjingssentral

Statens institutt for forbruksforsking

Statens jernbanetilsyn

Statens kartverk

Statens lækjemiddelverk

Statens landbruksforvaltning

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens strålevern

Statistisk sentralbyrå, v/Anne Skranefjell

Statsbygg

Stiftinga Miljømerking i Noreg

Toll- og avgiftsdirektoratet

Trygderetten

Universitetet for miljø- og biovitskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utrykkingspolitiet

Utsmykkingsfondet for offentlege bygg

Vegdirektoratet

Vernepliktsverket

Veterinærinstituttet

Vinmonopolet

Vox