Høringsinstanser

Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Menighetsrådene
De kirkelige fellesrådene
Bispedømmerådene
Kirkerådet
Biskopene 
Bispemøtet

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Den norske kirkes presteforening
Kateketforeningen – Den norske kirkes undervisningsforbund
Det Norske Diakonforbund
Fagforbundet
Kirkeansatte (Delta)
Musikernes fellesorganisasjon

Det praktisk-teologiske seminar
Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Kirkelig utdanningssenter i nord
Misjonshøgskolen 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd