Høringsinstanser

Departementene

Sametinget

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene

Universitetene

Følgende distriktshøgskoler:

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Volda

Samisk Høgskole

ABM-utvikling

Arran Lulesamisk senter

Avinor as

Bokmålsforbundet

De samiske samlinger

Det Norske Akademi for Sprog og

Litteratur

Det norske meteorologiske institutt

Direktoratet for naturforvaltning

Finsk-norsk kulturinstitutt

Fagforbundet

Forsvarets militærgeografiske tjeneste

GeoForum

Jernbaneverket

Klagenemnda for stedsnavnsaker

Kommunenes Sentralforbund

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Kunst i offentlige rom - KORO

Kvæntunet

Kvenkultursenteret

Kystdirektoratet

Navnebeskyttelsen Norge

Navnekonsulenttjenestene

Norut NIBR

Nordisk Samisk Institutt

Noregs Mållag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Bondelag

Norges geologiske undersøkelser

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk-Finsk Forening

Norsk kulturråd

Norske Kveners Forbund

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk Polarinstitutt

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

NVE

Posten Norge

Reindriftsforvaltningen

Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

Riksmålsforbundet

Samarbeidsnemnda for navnegransking

Samerådet

Samenes Folkeforbund

Samenes Landsforbund

Samisk kultursenter

Skogfinnenes interesser i Norge

Skoltene i Norge

Språkrådet

Statens kartverk

Sjøkartverket

Vegdirektoratet

Østsamene i Neiden

Ája Samisk språksenter