Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kulturdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Arbeidsdepartementet

Fylkesmennene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kirkelige fellesråd i Den norske kirke
Kommuner med forvaltningsansvar for kirkegårder
Vestfold Krematorium
Bispedømmerådene
Biskopene
Kirkerådet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Den katolske kirke
Islamsk råd
Human-Etisk Forbund

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Gravferdsrådet
Norsk Forening for Kirkegårdskultur
HSH Gravferd/BFN
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet teoLOgene
Fagforbundet – kirke- og gravferdsansatte
Fagforbundet, Seksjon kirke, kultur og oppvekst
Kirkeansatte
Delta
Kateketforeningen
Det Norske Diakonforbund
MFO – Musikernes fellesorganisasjon

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Misjonshøgskolen
Høgskulen i Volda
Det praktisk-teologiske seminar