Høringsinstanser

Høringsinstanser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justisdepartementet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Innvandrernes landsorganisasjon
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes landsforening
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner