Høringsinstanser

Høringsliste:

Departementene
Sametinget
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Bokmålsforbundet
Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
Det norske meteorologiske institutt
Direktoratet for naturforvaltning
Forsvarets militærgeografiske tjeneste
Klagenemnda for stadnamnsaker
KS
Norut NIBR
Nordnorsk Kulturråd
Noregs Mållag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bondelag
NGU - Norges geologiske undersøkelser
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk kulturråd
Språkrådet
Norsk lokalhistorisk institutt
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Posten Noreg AS
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Riksmålsforbundet
Samarbeidsnemnda for namnegransking
Statens kartverk
Universitetene
Vegdirektoratet