Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser:

Offentlige instanser

 

Departementene

 

Fylkesmennene

 

Fylkeskommunene

 

Kommunene

 

Sametinget

 
   

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

Helsedirektoratet

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 

NORAD

 

Politidirektoratet

 

Riksantikvaren

 

Riksrevisjonen

 

Utdanningsdirektoratet

 

Utlendingsdirektoratet

 

Arbeidstilsynet

 

Datatilsynet

 

Mattilsynet
Statens helsetilsyn

 

 

Brønnøysundregistrene

 

Domstoladministrasjonen

 

Feltprosten

 

Foreldreutvalget for grunnskolen

 

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

 

Kulturrådet

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 

Statens seniorråd

 

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 

Fordelingsutvalget

 

Arkivverket v/Statsarkivet i Oslo

 

Opplysningsvesenets Fond

 

Barneombudet

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

Sivilombudsmannen

 
   

Tros- og livssynssamfunn

 

Den norske kirke - Kirkerådet

 

Bispemøtet

 

Agder og Telemark bispedømme

 

Bjørgvin bispedømme

 

Borg bispedømme

 

Hamar bispedømme

 

Møre bispedømme

 

Nidaros bispedømme

 

Nord-Hålogaland bispedømme

 

Oslo bispedømme

 

Stavanger bispedømme

 

Sør-Hålogaland bispedømme

 

Tunsberg bispedømme

 
   

Kirkelige fellesråd

 

Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke som mottar statstilskudd

 
   

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 

Islamsk Råd Norge

 

Norges Kristne Råd

 
   

Frivillige organisasjoner

 

Amnesty International

 

Antirasistisk senter

 

Areopagos

 

Bergen Diakonissehjem

 

Bibelselskapet/Verbum forlag

 

Blå Kors

 

Det Norske Misjonsselskap

 

Diakonova

 

Diakonissehuset Lovisenberg

 

Elevorganisasjonen

 

Flyktninghjelpen

 

Frivillighet Norge

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 

Helsingforskomitéen

 

Human Rights Service

 

Indremisjonsforbundet

 

Innvandrernes landsorganisasjon

 

Internasjonal helse- og sosialgruppe

 

Kirkens Bymisjon, Oslo

 

Kirkens Fengselsarbeid

 

Kirkens Nødhjelp

 

Kristent interkulturelt arbeid (KIA)

 

Kristne Friskolers Forbund

 

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

 

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 

LIM – Likestilling, integrering og mangfold

 

Menighetssøsterhjemmet

 

Minotenk

 

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 

Multikulturelt initiativ og ressursnettverk (MIR)

 

Muslimsk Studentsamfunn

 

NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere

 

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

 

Norges KFUK-KFUM

 

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

 

Norges Kristelige Studentforbund

 

Norges Røde Kors

 

Normisjon

 

Norsk Folkehjelp

 

Norsk forening for kirkegårdskultur

 

Norsk fag- og friskolers landsforbund

 

Norsk Luthersk Misjonssamband

 

Norsk studentorganisasjon

 

Norsk Søndagsskoleforbund

 

Norske Kirkeakademier (NKA)

 

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 

Pakistansk Studentsamfunn

 

Redd Barna

 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 

Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

 

Åpen kirkegruppe

 
   

Arbeidslivsorganisasjoner

 

Advokatforeningen

 

Akademikerne

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Befalets Fellesorganisasjon (BFO)

 

Delta

 

Den norske advokatforening

 

Den norske kirkes presteforening

 

Den norske legeforening

 

Det norske Diakonforbund

 

Fagforbundet teologene

 

Fagforbundet kirke- og gravferdsansatte

 

Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst

 

Fellesorganisasjonen

 

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 

Kateketforeningen

 

Kirkeansatte

 

Kriminalomsorgens yrkesforbund

 

KS

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 

Norges Juristforbund

 

Norsk Pasientforbund

 

Norsk sykepleierforbund

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Politiets fellesforbund

 

Straffedes organisasjon i Norge

 

Tillitsmannsordningen i Forsvaret – Vernepliktsrådet

 

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 

Virke Gravferd

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Voksenopplæringsforbundet

 
   

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner

 

Ansgar Teologiske høgskole

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Det teologiske Menighetsfakultet

 

Diakonhjemmet høgskole

 

Forskningsstiftelsen FAFO

 

Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter

 

Haraldsplass Diakonale Høgskole

 

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 

KIFO, Stiftelsen Kirkeforskning

 

Kirkelig Utdanningssenter i Nord

 

Lovisenberg diakonale høgskole

 

Misjonshøgskolen

 

Nansenskolen

 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 

Norges forskningsråd

 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 

Norsk senter for menneskerettigheter

 

Praktisk Teologisk Seminar

 

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

 

SSB

 
   

Statlige høgskoler

 

Høgskolen i Bergen

 

Høgskolen i Buskerud

 

Høgskolen i Finnmark

 

Høgskolen i Gjøvik

 

Høgskolen i Harstad

 

Høgskolen i Hedmark

 

Høgskolen i Lillehammer

 

Høgskolen i Narvik

 

Høgskolen i Nesna

 

Høgskolen i Nord-Trøndelag

 

Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Høgskolen i Sogn og Fjordane

 

Høgskolen i Stord/Haugesund

 

Høgskolen i Sør-Trøndelag

 

Høgskolen i Telemark

 

Høgskolen i Vestfold

 

Høgskolen i Volda

 

Høgskolen i Østfold

 

Høgskolen i Ålesund

 

Samisk høgskole

 

   

Universiteter

 

Universitetet for miljø- og biovitenskap

 

Universitetet i Bergen

 

Universitetet i Oslo

 

Universitetet i Stavanger

 

Universitetet i Tromsø

 

Universitetet i Nordland

 

Universitetet i Agder

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 
   

Registrerte politiske partier