Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Høringsinstanser

Departementene
Menighetsrådene
De kirkelige fellesrådene
Bispedømmerådene
Biskopene
Kirkerådet
Opplysningsvesenets fond
Svalbard kirke
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider
Sjømannskirken
Stiftelsen Kirkeforskning
Det praktisk-teologiske seminar
Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN)
Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Misjonshøgskolen
Riksantikvaren
KA- Kirkelig arbeidsgiver - og interesseorganisasjon
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet teoLOgene c/o Fagforbundet Oslo
Fagforbundet - Kirke- og gravferdsansatte
Fagforbundet, Seksjon Kirke, kultur og oppvekst
NTL - Norsk Tjenestemannslag
Kirkeansatte
Delta
Kateketforeningen, Kirkelig undervisningsforbund
Det norske Diakonforbund
MFO - Musikernes fellesorganisasjon
Utdanningsforbundet
Forskerforbundet
Akademikerforbundet
Parat
STAFO
Samfunnsviternes fagforening
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Econa
Norsk kvinnelig teologforening
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Den katolske kirke
Islamsk råd Norge
Human-Etisk Forbund
Riksrevisjonen