7 Fornyelse og modernisering...


7 Fornyelse og modernisering av filmsektoren


Kulturdepartementet har gjennomført en omfattende evaluering av tilskuddsordningene og organiseringen av tilskuddsforvalterne på filmområdet. Arbeidet med å fornye og styrke den statlige innsatsen overfor filmsektoren har skjedd i nær dialog med brukerne og i samarbeid med organisasjonene og virksomhetene på området. Kulturdepartementet legger opp til en rendyrking og effektivisering av tilskuddsforvaltningen og fortsatt dialog med brukerne for å bygge videre på den styrking som ligger i inneværende års budsjett.

Film er en av de viktigste kulturformidlerne, både internasjonalt og nasjonalt. Ved sin spredning gjennom kino, fjernsyn og video er filmen den kulturformen som når flest mennesker. Kinopublikum er en svært bredt sammensatt gruppe og favner vidt på tvers av ulike aldersmessige og sosiodemografiske skiller. Særlig stor tiltrekningskraft har filmen blant unge mennesker. Regjeringen ser derfor filmen som et svært viktig element for å fremme norsk språk og kultur.

Filmproduksjon er kostbart både i Europa og i USA. Markedene for filmer produsert i europeiske land er stort sett begrenset til hjemmemarkedet. De fleste land i Europa er små språksamfunn. Dette betyr at inntjeningspotensialet for de aller fleste europeiske filmer er langt lavere enn kostnadene. I Norge treffer disse fakta filmnæringen med stor kraft. Offentlig finansiering er derfor en forutsetning for opprettholdelse og utvikling av norsk filmproduksjon. Samtidig vil regjeringen fremheve de muligheter for optimalisert utnyttelse av den offentlige støtten som ligger i en dynamisk organisering av filmforvaltningen og formålsrettet endring av tilskuddsordningene.

De statlige virksomhetene og støtteordningene virker i et komplekst samspill med private aktører i film-, fjernsyns-, video- og kinomarkedet. Det er regjeringens mål å finne ordninger som sikrer optimale resultater og ryddige ansvarsforhold. Departementets forslag til omlegging og effektivisering av støtteordningene og forvaltningen av disse vil gi en mer effektiv bruk av statens ressurser samtidig som det åpner for prioritering av nye tiltak.

Departementets framlegg til organisering av de statlige virksomhetene legger til grunn en deling av virksomhetene etter funksjon og målgruppe. Det foreslås å samle all tilskuddsforvaltning rettet mot filmprodusentene i et nytt fond 2 Norsk filmfond. Dette vil muliggjøre en prioritering mellom ulike formål og en styring av innsatsen til de områder der det til enhver tid er størst behov. De øvrige forvaltningsoppgavene som ligger til Norsk filminstitutt (bevaring, formidling og profilering av film) videreføres. Statens studiesenter for films oppgaver foreslås innlemmet i en ny virksomhet - Norsk filmutvikling - som skal ha som formål å være et kompetanse- og utviklingssenter for det norske filmmiljøet. Mens offentlig sektor har ansvar for gode rammebetingelser, er det like naturlig at selve filmproduksjonen gjennomføres av private produksjonsselskaper. Det offentlige har således ansvar for at det er mulig å produsere film i Norge. De private selskapene har som hovedregel ansvar for selve produksjonen. Dette betyr at Norsk Film AS deles, og at statens eierskap i filmproduksjonsdelen avikles, mens det tas sikte på at eierskapet i Norsk Filmstudio AS opprettholdes.

I forslagene til omlegging av tilskuddsordningene til produksjon av film har departementet lagt vekt på tiltak som fremmer kontinuitet og økt aktivitet i produksjonsmiljøene og økt ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet i den enkelte filmproduksjon. Det er også et mål å øke egenkapitalen og private investeringer i den enkelte produksjon og å stimulere til sterkere innsats for prosjektutvikling og markedsføring. Samlet fremstår forslagene til budsjettøkning og endringer i forvaltningsordningen som en invitasjon til »dugnad» med bransjen for å nå målene med filmpolitikken.

For nærmere omtale vises det til programkategoriinnledningen under 08.30 Film- og medieformål.


Til toppen