Tilråding - Forslag

t i l r å r :

1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2001 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a. Sum utgifter under kap. 300-336

Kr

3 697 823 000

b. Sum inntekter under kap. 3300-3334

Kr

1 785 773 000

2. Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak som nevnt i II, III, IV, V og VI i forslaget.


Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2001, kapitlene 300-336, 3300-3334


I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon
m.m.

0300

Kulturdepartementet

01

Driftsutgifter

71 685 000

71 685 000

0301

Deltaking i internasjonale organisasjoner

01

Driftsutgifter

5 160 000

21

Spesielle driftsutgifter

258 000

74

De Forente Nasjoners organisasjon for undervisning,
vitenskap og kultur (UNESCO)

17 510 000

75

Tilskudd til internasjonalt samarbeid

658 000

23 586 000

0305

Lotteritilsynet

01

Driftsutgifter

45 523 000

45

Større nyanskaffelser og vedlikehold,

kan overføres

5 008 000

50 531 000

Sum Administrasjon m.m.

145 802 000

Kulturformål

0320

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter

35 060 000

50

Norsk kulturfond

221 762 000

51

Fond for lyd og bilde

25 498 000

52

Norges forskningsråd

1 914 000

60

Kulturbygg og bredbånd i folkebibliotekene,
kan overføres

35 300 000

73

Nasjonale kulturbygg,
kan
overføres

49 100 000

74

Tilskudd til faste tiltak under Norsk kulturråd

64 075 000

75

Kulturprogram

6 331 000

76

Markering av tusenårsskiftet,
kan overføres

44 175 000

78

Ymse faste tiltak

19 875 000

79

Til disposisjon

7 049 000

80

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner

11 500 000

81

Kulturell skolesekk,
kan overføres

15 000 000

536 639 000

0321

Kunstnerformål

01

Driftsutgifter

10 526 000

73

Kunstnerstipend m.m.,
kan
overføres

80 216 000

74

Garantiinntekter,
overslagsbevilgning

74 013 000

75

Vederlagsordninger

86 508 000

251 263 000

0322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig
rom

01

Driftsutgifter

96 784 000

21

Store utstillinger

1 097 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,
kan overføres

12 238 000

50

Utsmykking av offentlige bygg

4 365 000

72

Knutepunktinstitusjoner

26 386 000

75

Offentlig rom, arkitektur og design

16 840 000

78

Ymse faste tiltak

35 434 000

193 144 000

0323

Musikkformål

01

Driftsutgifter

100 117 000

70

Nasjonale institusjoner

133 332 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

78 963 000

72

Knutepunktinstitusjoner

16 352 000

74

Landsdelsmusikere i Nord-Norge

11 992 000

78

Ymse faste tiltak

27 705 000

368 461 000

0324

Teater- og operaformål

01

Driftsutgifter

81 914 000

70

Nasjonale institusjoner

463 554 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

167 464 000

73

Distriktsopera

9 489 000

78

Ymse faste tiltak

25 704 000

748 125 000

0326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter

206 751 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 313 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,
kan overføres

16 922 000

73

Noregs Mållag

1 361 000

74

Det Norske Samlaget

5 763 000

78

Ymse faste tiltak

65 145 000

303 255 000

0328

Museums- og andre kulturvernformål

01

Driftsutgifter

39 805 000

21

Arkeologiske og andre oppdrag

13 129 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,
kan overføres

2 703 000

60

Tilskuddsordning for museer

135 529 000

70

Nasjonale institusjoner

143 777 000

72

Knutepunktinstitusjoner

16 086 000

78

Ymse faste tiltak

47 430 000

398 459 000

0329

Arkivformål

01

Driftsutgifter

144 399 000

21

Spesielle driftsutgifter

3 510 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,
kan overføres

3 837 000

78

Ymse faste tiltak

4 488 000

156 234 000

Sum Kulturformål

2 955 580 000

Film- og medieformål

0334

Film- og medieformål

01

Driftsutgifter

93 517 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 729 000

50

Audiovisuelt produksjonsfond,
kan nyttes under post 71

59 108 000

71

Filmproduksjon m.m.,
kan
overføres
,
kan nyttes under post 50

143 606 000

72

Knutepunktinstitusjoner

5 404 000

73

Norsk Film AS

19 566 000

75

Medieprogrammet

9 476 000

78

Ymse faste tiltak

19 631 000

79

Til disposisjon

1 229 000

359 266 000

0335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd

180 000 000

73

Anvendt medieforskning og etterutdanning

11 274 000

75

Tilskudd til samiske aviser

10 000 000

76

Tilskudd til ymse publikasjoner

31 800 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

1 485 000

234 559 000

0336

Informasjonsberedskap-Norsk rikskring-
kasting

70

Informasjonsberedskap

2 616 000

2 616 000

Sum Film- og medieformål

596 441 000

Sum departementets utgifter

3 697 823 000

Inntekter

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3301

Deltaking i internasjonale organisasjoner

01

Ymse inntekter

4 288 000

02

Inntekter ved oppdrag

258 000

4 546 000

3305

Inntekter fra spill og lotterier

01

Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS

1 648 000 000

02

Gebyr

51 500 000

1 699 500 000

3322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig
rom

01

Ymse inntekter

3 600 000

02

Inntekter fra store utstillinger

1 097 000

4 697 000

3323

Musikkformål

01

Inntekter ved Rikskonsertene

14 935 000

14 935 000

3324

Teater- og operaformål

01

Inntekter ved Riksteatret

8 240 000

8 240 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Ymse inntekter

4 288 000

02

Inntekter ved oppdrag

7 313 000

11 601 000

3328

Museums- og andre kulturvernformål

01

Ymse inntekter

1 324 000

02

Inntekter ved oppdrag

13 129 000

14 453 000

3329

Arkivformål

01

Ymse inntekter

1 692 000

02

Inntekter ved oppdrag

3 510 000

5 202 000

3334

Film- og medieformål

01

Ymse inntekter

5 962 000

02

Inntekter ved oppdrag

7 729 000

70

Gebyr

8 908 000

22 599 000

Sum departementets inntekter

1 785 773 000

II

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

 1. Kulturdepartementet i 2001 kan gi tilsagn om statstilskudd til nasjonale kulturbygg for inntil 73,2 mill. kroner ut over gitt bevilgning under kap. 320, post 73
 2. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg i 2001 kan gi tilsagn om støtte til utsmykkingsprosjekter for inntil 8,3 mill. kroner ut over gitt bevilgning under kap. 322, post 50
 3. Norsk filminstitutt i 2001 kan gi tilsagn om støtte til kortfilmprosjekter for inntil 1,8 mill. kroner ut over gitt bevilgning under kap. 334, post 71.

III

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2001 kan inngå avtale om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger innenfor en totalramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 750 mill. kroner.

IV

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at:

 1. Kulturdepartementet i 2001 kan overskride bevilgningen for 2001 til driftsutgifter under post 01 under kap. 301, 305, 320, 322, 323, 324, 326, 328, 329 og 334 mot tilsvarende merinntekter under post 01 under kap. 3301, 3322, 3323, 3324, 3326, 3328, 3329 og 3334 og post 03 under kap. 3305 og 3320
 2. Kulturdepartementet i 2001 kan overskride bevilgningen for 2001 til oppdrags-virksomhet under post 21 under kap. 301, 322, 326, 328, 329 og 334 mot tilsvarende merinntekter under post 02 under kap. 3301, 3322, 3326, 3328, 3329 og 3334.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler:

 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 og 324
 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322, 323 og 334
 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 322, 323 og 328.

VI

Fastsetting av gebyr og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at:

  1. gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie skal være kr 1,40
  2. gebyret for merking av hver kopi av et videogram for salg skal være kr 1,40
  3. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle
 1. avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond settes til kr 3,50
  1. kringkastingsavgiften for 2001 for fjernsynsmottakere skal være kr 1 715
  2. tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

Til toppen