Høringsinstanser

RAMMER

Høringsinstanser ved høring av rapport med analyse av norsk oppfølging av internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren


 

 • Den norske turistforening
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Fridtjof Nansens institutt
 • Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Fylkesmennene
 • Jenter i Skogbruket
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Miljøverndepartementet
 • Natur og ungdom
 • NIJOS
 • NIKU
 • NINA
 • NORAD
 • Norges Bondelag
 • Norges forskningsråd
 • Norges Landbrukshøgskole
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Almenningsforbund
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)
 • Norske Skogindustrier
 • NORSKOG
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Regnskogfondet
 • SABIMA
 • Sametinget
 • Skogbrukets Kursinstitutt
 • Skogbrukets landsforening
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
 • Statskog SF
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Treindustrien
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Verdens Naturfond WWF Norge