Høringsinstanser

RAMMER

Høringsinstanser ved høring -”Samlet innsats – ny struktur”

 


 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Kommunal og regionaldepartementet
 • Moderniseringsdepartementet
 • Akvaforsk
 • Averøy kommune
 • Aqua Gen AS
 • Bioforsk
 • Bioteknologinemnda
 • Debio
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Eksportutvalget for fisk
 • Fagsenteret for fjørfe
 • Fagsenteret for kjøtt,
 • Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskeriforskning AS
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
 • Forbrukerrådet
 • Fylkeskommunene; samtlige
 • GENO Avl & Semin
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon,
 • Havforskningsinstituttet
 • Innovasjon Norge
 • Kjøttbransjens landsforbund
 • Kjøttindustriens fellesforening
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Konkurransetilsynet
 • Matforsk AS
 • Mattilsynet
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES),
 • NHO
 • NILF
 • NINA
 • NIVA
 • NORCONSERV AS
 • Norges Bondelag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges fiskerihøgskole
 • Norges forskningsråd
 • Norges Jeger- og fiskerforbund
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges landbrukshøgskole
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk kjøttfeavlslag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Sau- og geitalslag
 • Norske sjømatbedrifters landsforening
 • NORSVIN
 • NORUT-gruppen
 • NTNU
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Riksrevisjonen
 • Rogalandsforskning
 • Rådet for dyreetikk
 • SINTEF fiskeri og havbruk
 • SINTEF gruppen
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statskonsult
 • Matforsk
 • Matmerk
 • Sunndal kommune
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitets- og høgskolerådet
 • VESO
 • Veterinærinstituttet