Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar:

 • Den norske advokatforening
 • Departementa
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Fylkeskommunane
 • Fylkeslandbruksstyra
 • Fylkesmennene
 • HOFF Norske Potetindustrier
 • Innovasjon Norge
 • Jordskifteoverrettane
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Kommunane
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Nord Trøndelagsforskning
 • Norges Bondelag
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges skogeierforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk forening for landbruksrett
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Pelsdyralslag
 • Norsk senter for bygdeforskning
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund
 • NORSKOG
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Reindriftsforvaltningen
 • Riksantikvaren
 • Statens kartverk
 • Statens landbruksforvaltning
 • Telemarksforskning Bø
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap Norges Landbrukshøyskole