Høringsinstanser

Departementene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Fylkesmennene

Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkeshuset
4809 Arendal

Fylkesmannen i Buskerud
Statens Hus
Pb 1604
3007 Drammen

Fylkesmannen i Finnmark
Statens Hus
9815 Vadsø

Fylkesmannen i Hedmark,
Pb 4034
2306 Hamar

Fylkesmannen i Hordaland
Pb 7310
5020 Bergen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkeshuset
6404 Molde

Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10
8002 Bodø

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens hus
7734 Steinkjer

Fylkesmannen i Oppland
2626 Lillehammer 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Pb 811 Dep.
0032 Oslo 

Fylkesmannen i Rogaland
Pb 59
4001 Stavanger 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Pb 37
6861 Leikanger 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens hus
7468 Trondheim 

Fylkesmannen i Telemark
Statens hus
3708 Skien 

Fylkesmannen i Troms
9291 Tromsø 

Fylkesmannen i Vest-Agder
Boks 513
4605 Kristiansand

Fylkesmannen i Vestfold
Pb 2065
3103 Tønsberg

Fylkesmannen i Østfold
Pb 325
1502 Moss

Statlige etater

Direktoratet for naturforvaltning,
Tungasletta 2
7485 Trondheim

Fiskeridirektoratet
Postboks 2009 Nordnes
5817 Bergen

Forbrukerrådet
Pb 4594 Nydalen
0404 Oslo

Forbrukerombudet
Pb. 4597 Nydalen
0404 Oslo

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
58217 Bergen

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Postboks
5817 Bergen

Institutt for arktisk veterinærmedisin
Norges veterinærhøgskole
Stakkevollveien 23B
9292 Tromsø

Kommunenes Sentralforbund
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

Mattilsynet
Felles Postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Norges veterinærhøgskole
Postboks 8146 Dep
0033 OSLO

NILF
Pb 8024, Dep
0030 Oslo

Nasjonalt forhelseinstitutt
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

NINA
Tungasletta 2
7485 Trondheim

NIVA
Gaustadalléen 21
0349 Oslo

Norges Forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo

Norske Reindriftssamers Landsforbund
Boks 508
9255 Tromsø

Reindriftsforvaltningen
Postboks 1104
9504 Alta

Norske Samers Riksforbund
Postboks 173
9521 Kautokeino

Rådet for dyreetikk
v/ sekr. Cecilie Mejdell
Vetrinærinstituttet
P.b. 8156 Dep
0033 Oslo

Sametinget
Kautokeinoveien 50
9730 Karasjok

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

Statens helsetilsyn
Postboks 8128 Dep
0032 Oslo

Statkorn
Postboks 472 Sentrum
0105 Oslo

Sysselmannen på Svalbard
Postboks 633
9171 Longyearbyen

Toll- og avgiftsdirektoratet
Postboks 8122 Dep.
0032 OSLO

Universitetet for miljø- og biovitenskap
Postboks 5003
1432 ÅS

Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Oslo
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
7491 Trondheim

Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Utmarkskommunenes Sammenslutning Postboks 1148 Sentrum
0104 Oslo

Norsk polarinstitutt
Polarmiljøsenteret
9296 Tromsø

VESO
Postboks 8109 Dep.
0032 Oslo

Veterinærinstituttet
Postboks 8156 Dep
0033 OSLO

Veterinærmedisinsk rettsråd
ved N.V.H.
Pb 8146 Dep
0033 Oslo

Innovasjon Norge
Pb. 448 Sentrum
0104 Oslo

Sintef Fiskeri og havbruk
7465 Trondheim

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, NENT
Postboks 522 Sentrum
0105 Oslo

Eksportutvalget for fisk
9291 Tromsø

Ullevål universitetssykehus
0407 Oslo

Rikshospitalet HF
0027 Oslo

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Postboks 100
9038 Tromsø

St. Olavs Hospital
Olav Kyrres gate 17
7006 Trondheim

Haukeland Universitetssykehus
Jonas Liesvei 65
5021 Bergen

Riksadvokaten
Postboks 8002 Dep
0030 Oslo

Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Nærings- og interesseorganisasjoner

Animalia
Postboks 396 Økern
0513 OSLO

Norges Bondelag
Pb. 9354 Grønland
0135 Oslo 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Øvre Vollgate 9
0158 OSLO

Debio
1940 Bjørkelangen

Fagsenteret for fjørfe
Lørenveien 38
Boks 218 Økern
0510 Oslo

Geno
2326 Hamar

Gilde Norge BA
Postboks 397 Økern
0513 Oslo

Helsetjenesten for storfe
TINE Norske Meierier
Postboks 58
1430 ÅS

Helsetjenesten for svin
ved Animalia
Postboks 396 Økern
0513 Oslo

Helsetjenesten for sau
ved Animalia
Postboks 396 Økern
0513 Oslo

Helsetjenesten for geit
Postboks 58
1431 Ås

KOORIMP
Postboks 396 Økern
0513 OSLO

Kjøttindustriens fellesforening
Pb 5469 Majorstua
0305 Oslo

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Fred Olsens gt. 5
0152 Oslo

KSL Matmerk
Postboks 487 Sentrum
0105 Oslo

Norsk Fjørfelag
Lørenveien 38
0585 Oslo

Norsk hjorteavlsforening
ved Anders Wåla
3618 Skollenborg

Norsk Kjøttfeavlslag
Pb 4211
2307 Hamar

Norsk Sau- og geitalslag
Postboks 2323 Solli
0201 OSLO

Norsk Pelsdyralslag
Pb 175 Økern
0509 Oslo

Norsvin
Postboks 504
2304 Hamar

Norske Strutseoppdretteres forening
Pirils veg 8
2319 Hamar

Nortura BA
Postboks 360 Økern
0513 Oslo

Prior
Lørenveien 39
0585 Oslo

FHL
Pb 5471 Majorstua
0305 Oslo

FHL – Havbruk
Pb 1214
7462 Trondheim

Norges Fiskarlag
Pir-Senteret
7005 Trondheim

Norges Kystfiskarlag
Postboks 97
8380 Ramberg

Norges Skogeierforbund
Postboks 1438 Vika
0115 Oslo

Norske Fiskeoppdrettsutstyrs-produsenters Landsforening
Hildre Fiskevegn
6270 Brattvåg

Norske sjømatbedrifters landsforening
Boks 639 Sentrum
7406 Trondheim

Brønnbåteiernes forening
Bjørn Våge
6089 Sandshamn

Fiskehelseforeningen, v/ NIF
Postboks 2312 Solli
0201 Oslo

Norges råfisklag
Postboks 6162
9291 Tromsø

Tine BA
Pb 25
0051 Oslo

Naturhistoriske Museer og botaniske hage
Zoologisk museum
Universitetet i Oslo
Pb 102 Blindern
0314 Oslo

Kristiansand Dyrepark ASA
4609 Kardemomme by

Trossamfunn og likestilling

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Postboks 2722
0131 Oslo

Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim
Ark Christiesgate 1b
7013 Trondheim

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Postboks 8048 Dep
0031 Oslo

Norsk senter for menneskerettigheter
Postboks 6706, St. Olavs plass
0130 Oslo

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo

Hobbydyr

Hund og katt
Foreningen for hundeomplassering, Hølandsveien 108
1903 Gan

Foreningen for omplassering av dyr
Torsborgvn. 2
1177 Oslo

Foreningen for omplassering av dyr i Trondheim
Gregus g 11 A
7042 Trondheim

Norges Hundekjørerforbund
Serviceboks 1 Ullevål Stadion
0840 Oslo

Norsk Huskattforening
Ragnhild Schibbyes vei 36
0968 Oslo

Norsk Kennelklubb
Postboks 163 Bryn
0611 Oslo

Kanin
Løiten Angora
Tønset gård
2340 Løten

Norsk Kanin
ved Generalsekretær Helge K. Jensen
Torsgard
3628 Veggli

Hest
Det Norske Travselskap
Pb 194 Økern
0510 Oslo

Norges Fjordhestlag
Myroldhaug
6770 Nordfjordeid

Norsk Fjordhestsenter
6770 Nordfjordeid

Norsk hestesenter
Starum
2850 Lena

Norsk Hesteeierforbund
Postboks 194 Økern
0510 OSLO

Norsk Islandshestforening
Sandvn. 5
1389 Heggedal

Norsk Jockeyklubb
Postboks 134
1332 Østerås

Norges rytterforbund
Serviceboks 1 US
0840 Oslo

Andre

Norges Naturvernforbund
Postboks 342 Sentrum
0101 Oslo

Norges Jeger- og Fiskerforbund
PB 94
1378 Nesbru

Norsk Herpetologisk Forening
Åkerøveien 28c
0586 Oslo

Norsk Rasefjærfe Forbund
ved Jonas Løvaas Gjerstad
Sørliveien 53 A
1482 Nittedal

Norsk Atferdsgruppe for selskapsdyr Postboks 1119
1510 Moss

Norges zoohandleres bransjeforening
ved Svein A. Fosså
Fladefjell 15
4878 Grimstad

Norske Tropefuglforeningers Landsforbund
ved Eivind Rygh
Heiå 38, 4070 Randaberg

Norsk akvarieforbund
Strandli
2338 Espa

Zoobransjens Etikkutvalg
ved Torill Malmstrøm Garder
1540 Vestby

Norske lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo

Norsk innlandsfiskelag
Schweigaardsgt. 34C
0191 Oslo

Norges grunneigar og sjølaksefiskarlag
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo

Kultiveringsanleggenes forening
c/o FOSA
2881 Torpa

Stiftelsen Norsk sjømatsenter
Bontelabo 2
5003 Bergen

Yrkesorganisasjoner

Den Norske Veterinærforening
Pb. 6781 St. Olavs pl.
0130 Oslo

Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Presteforeningen
Pb 437 Sentrum
0103 Oslo

Advokatforeningen
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo

Norges Juristforbund
Kristian Augustsgt. 9
0164 OSLO

Norsk Hjelpepleierforbund
Tvetenveien 22
0661, Oslo

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugt 22
Postboks 456, Sentrum
0104 Oslo

Dyrevern- og naturvernorganisasjoner

Dyrevernalliansen
Brennerivn 7
0182 Oslo

Dyrebeskyttelsen Norge
Karl Johansgt. 6
0154 Oslo

Dyrebeskyttelsen for Oslo og omegn
Østenvannsvn. 65
1359 Eiksmarka

Dyrebeskyttelsen Sandefjord/Larvik
Postboks 1660 K ilen
3206 Sandefjord

NOAH – for dyrs rettigheter
Østenhausgt. 12
0183 Oslo

Norges naturvernforbund
Postboks 342 Sentrum
0101 Oslo

Villmarksliv ved Peder Cappelen
Hjemmet Mortensen AS
0441 Oslo

Miljøpartiet De Grønne
ved Trude Thomassen
Buerstranda 6
3234 Sandefjord

WWF Verdens naturfond
Pb 6784 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Miljøstiftelsen Bellona
Postboks 2141 Grünerløkka
0505 Oslo

Natur og ungdom
Postboks 4783 Sofienberg
0506 Oslo

Norges miljøvernforbund
Postboks 593
5806 Bergen

Greenpeace Norge
Postboks 6803, St. Olavs plass
0130 Oslo