Høringsinstanser

 • Utenriksdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Kjøttbransjens Landsforbund
 • Norkorn
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Gartnerforbund
 • Hoff Norske Potetindustrier
 • Fiskå Mølle
 • Norske Felleskjøp
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Unikorn
 • TINE BA
 • Norsk Kjøttsamvirke BA
 • Norgesfôr AS