Høringsinstanser

 • Utenriksdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • NHO Mat og drikke
 • NHO Mat og Bio
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norkorn
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Hoff Norske Potetindustrier
 • Norske Felleskjøp
 • Unikorn