Høringsinstanser

Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Styret for Statens naturskadefond
Ankenemnda for Statens naturskadefond
Statens landbruksforvaltning
Kommunenes Sentralforbund
Norsk naturskadepool
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Sametinget
Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Skogeierforbund
Norskog
Norges vassdrags- og energidirektorat
Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Statskog SF