Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeslandbruksstyrene
Fylkeskommunene
Kommunene
Den norske advokatforening
Direktoratet for naturforvaltning
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges Bondelag
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
NORSKOG
Norsk Bonde- og Smågrukarlag
Statens landbruksforvaltning
Statskog SF