Høringsinstanser

COOP NKL BA
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
HSH
Kjøtt- og fjørfebransjens lands¬forbund (KLF)
NHO Mat og Bio
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Nortura BA
Omsetningsrådet
Statens landbruksforvaltning
Toll- og avgiftsdirektoratet