Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Justisdepartementet
Miljøverndepartementet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Bioforsk
Den norske Advokatforening
Den norske turistforening
Friluftsrådenes Landsforbund
Norges Bondelag
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
NORSKOG
Kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon
Norskog
Norges Skogeierforbund
SABIMA
Statens landbruksforvaltning