Høringsinstanser

- NRL
- Sametinget
- Områdestyrene
- Reindriftsstyret
- Justis- og politidepartementet
- Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
- Regjeringsadvokaten