Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

• Finansdepartementet
• Miljøverndepartementet
• Statens landbruksforvaltning
• Fylkemannsembetene (landbruksforvaltningen)
• Norges Bondelag
• Norsk Bonde- og Småbrukarlag
• Direktoratet for naturforvaltning
• NHO Mat og Bio
• Kommunenes Sentralforbund
• Mattilsynet
• Landbrukets rådgivingstjeneste
• NILF
• Norges Birøkterlag
• Norsk Gartnerforbund
• Norsk landbrukssamvirke
• Norsk Sau og Geit
• Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL)
• Bama
• Gartnerhallen
• Kornbøndenes Interesseorganisasjon
• Bioforsk
• Oikos
• Tine
• Nortura
• FNO (Finansnæringens fellesorganisasjon)