Høringsinstanser

 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Nortura SA
 • Mattilsynet
 • Finansdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Animalia
 • Statens landbruksforvaltning
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • NHO Mat og Landbruk
 • Norsvin