Høringsinstanser

 • Statens Landbruksforvaltning
 • Departementene
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmannen
 • Klima- og forurensningsdirektoratet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Norsk Industri
 • Treforedlingsindustrien
 • Norges Skogeierforbund
 • Viken skog
 • Glommen skog
 • Mjøsen skog
 • Havass skog
 • AT skog
 • Allskog
 • Sogn og Fjordane Skogeigarlag
 • Vestskog
 • Treindustrien
 • Norskog
 • Norsk Virkesmåling
 • Skogdata
 • Statskog SF
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • NHO
 • Fellesforbundet
 • LO
 • YS
 • Norsk allmenningsforbund
 • Det Norske Veritas
 • Opplysningsvesenets fond
 • Finnmarkseiendommen
 • Sametinget
 • PEFC Norge
 • WWF
 • Naturvernforbundet
 • Skogbrukets Kursinstitutt
 • SABIMA
 • Norges Fjellstyresamband