Høringsinstanser

 • COOP NKL BA
 • Finansdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Virke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)
 • NHO Mat og Landbruk
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Nortura SA
 • Omsetningsrådet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet